Prowadzenie zajęć gry w szachy w przedszkolu w Klewkach

Status ogłoszenia: Zakończony

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 04 kwietnia 2017

Zamawiający:

Gmina Purda
Purda 19
warmińsko-mazurskie
Purda
+48 89 512 22 23
+48 89 512 22 80

Przedmiot zamówienia:

Prowadzenie zajęć gry w szachy w przedszkolu w Klewkach

Usługi
poniżej 30 tys. euro

80.51.0.0.4


- prowadzenie zajęć gry w szachy w przedszkolu w Klewkach jeden raz w tygodniu przez dwie godziny dla czterech grup (każda grupa po 0,5h). Możliwość prowadzenia zajęć w godzinach od 12:00 do 14:00, od poniedziałku do piątku.
Zajęcia będą realizowane w ramach projektu pt. „Przedszkole pełne wyzwań” o numerze RPWM.02.01.00-28-0123/16-00, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Wykonawca musi przygotować propozycję planu zajęć, który należy dołączyć do oferty.
Szczegółowy harmonogram kursu zostanie opracowany w porozumieniu Wykonawcy i Zamawiającego.

Procedura

Termin realizacji zamówienia: kwiecień 2017 r. - czerwiec 2018 r.
Sposób uzyskania dodatkowych informacji w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia: kontakt telefoniczny z Marzeną Moszczyńską pod nr telefonu 691646741
Kryteria wyboru ofert: cena 100%.
Określenie wymagań, jakie powinni spełniać wykonawcy należy dołączyć do oferty (np. uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia, potencjał techniczny, posiadanie koncesji itp.):
- instruktor gry w szachy, certyfikat poświadczający uprawnienia
- doświadczenie w pracy z dziećmi min 5 lat,   
Sposób przygotowania oferty*:
- przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: m.moszczynska@gokpurda.pl
Cena w ofercie ma obejmować jedną jednostkę zajęciową zamówienia i być wyliczona jako netto oraz brutto z obowiązującym podatkiem VAT

11 kwietnia 2017 14:00

Załączniki:

zapytanie_gry_w_szachy_instruktor.pdf [397.13 KB]

Ogłoszenia powiązane: