I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminnego - Marcinkowo

 

Wójt Gminy Purda

 

działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.), ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 715),
Uchwały Nr XXIV/165/12 Rady Gminy Purda z dnia 26 października 2012 r. w sprawie określania zasad gospodarowania nieruchomościami będącymi własnością Gminy Purda (Dz. U. Województwa warmińsko – mazurskiego z 2012 r. poz. 3123) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2014 poz. 1490
z późn. zm.)

 

o g ł a s z a

 

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminnego

 

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość objęta wykazem opublikowanym na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Gminy w Purdzie, na stronach internetowych: www.purda.pl, www.bip.purda.pl oraz w prasie:

 

1.      Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka gruntowa numerem 147/1
o powierzchni 0,0356 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym oznaczonym numerem porządkowym 1A, położona w obrębie Marcinkowo, gmina Purda. Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta nr KW OL1O/00053342/8 prowadzona przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Olsztynie.

 

- sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego,

 

- cena wywoławcza 31 985,00 zł,

 

-  sprzedaż nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

 

 

 

Nieruchomość położona jest na terenie, dla którego nie został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W "’Zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Purda" – uchwała nr XXXIX/272/14 Rady Gminy Purda
z dnia 12 maja 2014 r.,
przedmiotowa nieruchomość położona jest w strefie II –„rolniczo-turystyczno- osadniczej”, obszar IIB „rolniczy” na terenach o wiodącej funkcji mieszkaniowej.

 

Przedmiotowa działka stanowi teren zabudowany, zagospodarowany. Kształt działki regularny zbliżony do prostokąta. Działka wyposażona w sieci infrastruktury technicznej: elektroenergetyczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej.   

 

Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy 138 m2, powierzchni użytkowej 106,14 m2 wraz z pomieszczeniem gospodarczym o powierzchni 11,35 m2.

 

Budynek mieszkalny parterowy z poddaszem nieużytkowym o dachu dwuspadowym, krytym dachówką ceramiczną. Fundamenty ceglane na kamieniu polnym i żwirze, ściany zewnętrzne murowane z czerwonej cegły. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana.

 

Budynek mieszkalny jest w złym stanie technicznym. Wymaga generalnego remontu lub rozbiórki
w przypadku stwierdzenia konieczności likwidacji.

 

Nieruchomość nie jest obciążona prawami osób trzecich, wynikającymi z działu III księgi wieczystej przedmiotowej nieruchomości oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

 

Nie ustala się terminu zagospodarowania nieruchomości opisanej w niniejszym ogłoszeniu.

 

 

 

Przedmiotowa nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży Zarządzeniem Nr 75/2020 Wójta Gminy Purda z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Purda.

 

Przetarg odbędzie się 10 września 2020 roku o godzinie 10:00 w pokoju nr 11a w siedzibie Urzędu Gminy w Purdzie (woj. warmińsko-mazurskie) Purda 19, 11-030 Purda.

 

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium wniesionego w pieniądzu,
w wysokości 10 % ceny wywoławczej (3 198,50 zł), przelewem na rachunek Urzędu Gminy w Purdzie prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Szczytnie nr konta: 29 8838 0005 2016 0800 2001 0001 z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby środki pieniężne znalazły się na w/w rachunku najpóźniej w dniu 7 września 2020 roku, pod rygorem uznania przez organizatora przetargu,
że warunek wpłaty wadium nie został spełniony. Tytuł wpłaty wadium winien wskazywać jednocześnie uczestnika przetargu oraz należy zaznaczyć „Wadium-przetarg w dniu 7 września 2020 r., Marcinkowo 1A, działka 147/1”. Oryginał dowodu wpłaty należy przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

 

Minimalna wartość postąpienia: 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych złotych.

 

 

 

Dodatkowe warunki i informacje:

 

·         W przetargu mogą brać udział krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne.

 

·         Cudzoziemcy zamierzający brać udział w przetargu, winni przedłożyć ważne zezwolenie na nabycie nieruchomości.

 

·         Uczestnik przetargu winien przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji dowód osobisty.

 

·         Osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej), obowiązane są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu,
z podpisem notarialnie poświadczonym.

 

·         Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału notarialnego ważnego pełnomocnictwa upoważnionego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

 

·         Osoba przystępująca do przetargu zobowiązana jest wpłacić w terminie wadium.

 

·         Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, przelewem na konto wskazane przez uczestnika przetargu.

 

·         Osobie, która przetarg wygra, kwota wadium zostanie zaliczona w poczet ceny w dniu zapłaty pełnej należności.

 

·         Obecność osób, które chcą przystąpić do przetargu i wpłaciły wadium w wyznaczonym terminie jest obowiązkowa.

 

·         Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeśli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

 

·         Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy notarialnej.

 

·         Nabywca zobowiązany jest zapłacić za sprzedaną nieruchomość (kwotę pomniejszoną
o wcześniej wpłacone wadium), nie później niż przeddzień zawarcia umowy przenoszącej własność.

 

·         Za termin zapłaty ceny uznaje się dzień wpływu należności na rachunek Urzędu Gminy
w Purdzie prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Szczytnie nr konta: 29 8838 0005 2016 0800 2001 0001.

 

·         Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

 

·         Nabywca ponosi koszty: przygotowania nieruchomości do sprzedaży, VAT, koszty notarialne
i sądowe, które określi notariusz w umowie notarialnej.

 

·         Zbycie nieruchomości będącej przedmiotem notarialnej umowy sprzedaży nastąpi zgodnie
z wypisem z rejestru gruntów oraz wypisem z mapy ewidencyjnej.

 

·         Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do podpisania notarialnej umowy sprzedaży w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

·         Nabywca będzie zobowiązany w notarialnej umowie sprzedaży złożyć oświadczenie,
że nie będzie występował z roszczeniami wobec Gminy Purda z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, Jeżeli w wyniku pomiarów wykonanych przez uprawnionego geodetę okaże się, że powierzchnia przedmiotowej nieruchomości jest inna, niż jest to oznaczone we wskazanych wyżej dokumentach.

 

·         Wskazanie, okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie
i wyłączny koszt nabywcy.

 

·         Nie wyklucza się istnienia w terenie innych, niewykazanych w niniejszym wykazie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji
w instytucjach branżowych.

 

·         Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny, informując
o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

 

 

 

Bliższe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Purdzie, pokój nr 11a lub pod nr tel. 89 522 89 62.

 

 

 

Ogłoszenie dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej, prowadzonym przez Urząd Gminy
w Purdzie, pod adresem www.bip.purda.pl, na oficjalnej stronie internetowej Gminy Purda pod adresem www.purda.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

 

 

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres co najmniej 30 dni, licząc od dnia
29 lipca 2020 roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Purda, dnia 24 lipca 2020 roku

 

Sporządziła: Danuta Jankowska

 

 

Opublikowano: 29 lipca 2020 15:12

Kategoria: Ogłoszenia

Wyświetleń: 389

Załączniki:

OGŁOSZENIE O PRZETARGU [211.79 KB]