WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY - BAŁDY

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA

 

 

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 p ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.), ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713)
oraz Uchwały Nr XXIV/165/12 Rady Gminy Purda z dnia 26 października 2012 r. w sprawie określania zasad gospodarowania nieruchomościami będącymi własnością Gminy Purda (Dz. U. Województwa warmińsko – mazurskiego z 2012 r. poz. 3123), podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia:

 

 

 

1.      Działka gruntu numer 10/1 o powierzchni 0,0300 ha, wg ewidencji gruntów oznaczona jako droga, położona w obrębie geodezyjnym Bałdy, gmina Purda, wchodząca w skład nieruchomości dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer KW OL1O/00138081/0,

 

 – sprzedaż w trybie przetargu ustnego ograniczonego na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych,
- cena wywoławcza 8 946,00 zł.

 

- sprzedaż zwolniona z podatku od towarów i usług.

 

 

 

Działka położona jest na terenie, dla którego nie został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W "Zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Purda" – uchwała nr XXXIX/272/14 Rady Gminy Purda
z dnia 12 maja 2014 r.,
działka położona jest w strefie IV –„leśnej”, obszar IVB „leśny”  na terenach
o wiodącej funkcji mieszkaniowej.

 

 

 

Działka stanowi teren częściowo zagospodarowany, zróżnicowany wysokościowo, porośnięty trawą, częściowo zadrzewiony, częściowo ogrodzony, kształt i rozmiar działki uniemożliwia jej zabudowę.

 

 

 

W dziale III przedmiotowej księgi wieczystej wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe związane
z inną nieruchomością na rzecz Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

Działka nie jest obciążona prawami osób trzecich, wynikającymi z działu III księgi wieczystej przedmiotowej nieruchomości oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

 

Nie ustala się terminu zagospodarowania nieruchomości opisanej w niniejszym wykazie.

 

 

 

Nieruchomość została przeznaczona do zbycia:

 

-        Zarządzeniem Nr 79/2019 Wójta Gminy Purda z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Purda,

 

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych, niewykazanych w niniejszym wykazie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji
w instytucjach branżowych.

 

 

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2  ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa z dniem 9 września 2020 roku.

 

 

 

Zbycie nieruchomości będącej przedmiotem notarialnej umowy sprzedaży nastąpi zgodnie
z wypisem z rejestru gruntów oraz wyrysem z mapy ewidencyjnej. Nabywca będzie zobowiązany
w notarialnej umowie sprzedaży złożyć oświadczenie, że nie będzie występował z roszczeniami wobec Gminy Purda z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po sprzedaży w wyniku pomiarów wykonanych przez  uprawnionego geodetę okaże się, że powierzchnia przedmiotowej nieruchomości jest inna, niż jest to oznaczone we wskazanych wyżej dokumentach. Wskazanie, okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Nabywcy.

 

 

 

Niniejszy wykaz podany zostaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni
od dnia 29 lipca 2020 roku do dnia  19 sierpnia 2020 roku
poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Purdzie oraz publikację
w  
Biuletynie Informacji Publicznej, prowadzonym przez Urząd Gminy w Purdzie, pod adresem www.bip.purda.pl, na oficjalnej stronie internetowej Gminy Purda pod adresem www.purda.pl.

 

Informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie
w prasie lokalnej.

 

 

 

Bliższe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Purdzie, pokój nr 11a w Urzędzie Gminy lub pod nr tel. 89 522 89 62.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Purda, dnia 29 lipca 2020 roku

 

Sporządziła: Danuta Jankowska

 

 

Opublikowano: 29 lipca 2020 15:09

Kategoria: Ogłoszenia

Wyświetleń: 132

Załączniki:

wykaz [114.71 KB]