Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej

Purda, 25 lutego 2020 r.

Ogłoszenie

 o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej

 

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2019 poz. 688 z poźn. zm.) oraz w związku z Zarządzeniem Nr 17/2020 Wójta Gminy Purda z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 r, Wójt Gminy Purda ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej.

Zgodnie z ww. ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w skład komisji konkursowej wchodzą m.in. osoby wskazane przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3.

Zadaniem komisji jest opiniowanie złożonych ofert w oparciu o Regulamin pracy Komisji Konkursowej.

Członkowie komisji biorąc udział w pracach komisji konkursowej nie mogą pozostawać w takim stosunku prawnym lub faktycznym z podmiotami biorącymi udział w konkursie, który może budzić uzasadnioną wątpliwość co do ich bezstronności podczas oceniania ofert a także nie mogą podlegać wyłączeniu określonemu w art. 24 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j.  Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.).

Udział w pracach komisji ma charakter nieodpłatny.

Zgłoszenia kandydatów należy dokonać na Formularzu zgłoszenia kandydata będącego załącznikiem do niniejszego ogłoszenia, w terminie do 3 marca 2020 r. (wtorek) do godz. 17.00.

Wypełniony Formularz zgłoszenia kandydata należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy w Purdzie (pok. Nr 1), lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Purdzie, 11-030 Purda 19 (decyduje data wpływu do Urzędu).

Spośród zgłoszonych kandydatów Wójt Gminy Purda dokona wyboru maksymalnie dwóch członków komisji.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 2da ustawy w przypadku braku zgłoszeń kandydatów na członków komisji konkursowej ze strony organizacji pozarządowych lub gdy osoby nie wezmą udziału w pracach komisji, wówczas komisja konkursowa może działać bez ich udziału.

Informacja o wynikach naboru do komisji konkursowej umieszczona zostanie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Purdzie w zakładce Organizacje pozarządowe.


Wójt Gminy Purda

/-/ Teresa Chrostowska

Opublikowano: 25 lutego 2020 12:37

Kategoria: Ogłoszenia

Wyświetleń: 266

Załączniki:

ogłoszenie [77.12 KB]

załącznik do ogłoszenia [76.5 KB]

załącznik do ogłoszenia [10.61 KB]