Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia - Chaberkowo

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i  2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.), art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 

8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2019 poz. 506) oraz Uchwały Nr XXIV/165/12 Rady Gminy Purda z dnia 26 października 2012 r. w sprawie określania zasad gospodarowania nieruchomościami będącymi własnością Gminy Purda, podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia:

Część nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka gruntu numer 86 położonej w miejscowości Chaberkowo, obręb geodezyjny Butryny, gmina Purda, o powierzchni 0,0200 ha, wchodzącej w skład nieruchomości dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OL1O/00138080/3,

– sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.  

Cena wywoławcza 4 282,00 zł. Sprzedaż zwolniona z podatku od towarów i usług.

 

Działka położona jest na terenie, dla którego nie został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W „Zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Purda" – uchwała nr XXXIX/272/14 Rady Gminy Purda z dnia 12 maja 2014 r., działka położona jest w strefie IV –„leśnej”, obszar IVA „rolniczy” na terenach o wiodącej funkcji mieszkaniowej.

Dla przedmiotowej działki nie zostały wydane decyzje o warunkach zabudowy.

Działka stanowi teren niezagospodarowany, niezabudowany o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta, wąski wydłużony, prosty. Nad działką przebiega napowietrzna linia energetyczna.

W dziale III przedmiotowej księgi wieczystej wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe związane z innymi działkami. Działka opisana powyżej nie jest obciążona prawami osób trzecich, wynikającymi z działu III księgi wieczystej oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

Nie ustala się terminu zagospodarowania nieruchomości opisanej w niniejszym wykazie.

Nieruchomość została przeznaczona do zbycia:

-        Zarządzeniem Nr 180/2019 Wójta Gminy Purda z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Purda,

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych, niewykazanych w niniejszym wykazie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa z dniem 31 stycznia 2020 roku.

Zbycie nieruchomości będącej przedmiotem notarialnej umowy sprzedaży nastąpi zgodnie z wypisem z rejestru gruntów oraz wyrysem z mapy ewidencyjnej. Nabywca będzie zobowiązany w notarialnej umowie sprzedaży złożyć oświadczenie, że nie będzie występował z roszczeniami wobec Gminy Purda z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po sprzedaży w wyniku pomiarów wykonanych przez  uprawnionego geodetę okaże się, że powierzchnia przedmiotowej nieruchomości jest inna, niż jest to oznaczone we wskazanych wyżej dokumentach. Wskazanie, okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Nabywcy.

 

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Purdzie
od dnia 20 grudnia 2019 roku do dnia 10 stycznia 2020 roku.

Bliższe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Purdzie, pokój nr 11a w Urzędzie Gminy lub pod nr tel. 89 522 89 62. Wykaz dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej, prowadzonym przez Urząd Gminy w Purdzie, pod adresem www.bip.purda.pl, na oficjalnej stronie internetowej Gminy Purda pod adresem www.purda.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

Purda, dnia 18 grudnia 2019 roku.

 

Sporządziła:

Danuta Jankowska

Opublikowano: 19 grudnia 2019 15:16

Kategoria: Ogłoszenia

Wyświetleń: 480

Załączniki:

wykaz_butryny_dz_86_20122019.pdf [117.8 KB]