I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminnego - Trękus

Wójt Gminy Purda

działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 817 z późn. zm.), ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), Uchwały Nr XXIV/165/12 Rady Gminy Purda z dnia 26 października 2012 r. w sprawie określania zasad gospodarowania nieruchomościami będącymi własnością Gminy Purda (Dz. U. Województwa warmińsko – mazurskiego z 2012 r. poz. 3123) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2014 poz. 1490 z późn. zm.)

o g ł a s z a

I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminnego

 

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość objęta wykazem opublikowanym na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Purdzie, na stronach internetowych: www.purda.pl, www.bip.purda.pl oraz w prasie:

Część nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka gruntu numer 68/4 o powierzchni 0,1000 ha, położona w obrębie geodezyjnym Trękus, gmina Purda, wchodzącej w skład nieruchomości dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer KW OL1O/00139446/4,

– sprzedaż w trybie przetargu ograniczonego skierowanego do właścicieli nieruchomości sąsiednich. 

Cena wywoławcza 5 120,00 zł. Sprzedaż zwolniona z podatku od towarów i usług.

Przedmiotowa nieruchomość na dzień ogłoszenia przetargu korzysta ze zwolnienia przedmiotowego od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz 1170 z późn. zm.).

Działka położona jest na terenie, dla którego nie został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W "’Zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Purda" – uchwała nr XXXIX/272/14 Rady Gminy Purda z dnia 12 maja 2014 r. , działka położona jest w strefie IV –„leśnej”, obszar IVB „leśny” na terenach leśnych.

Dla przedmiotowej nieruchomości nie zostały wydane decyzje o warunkach zabudowy oraz o lokalizacji celu publicznego.

Działka stanowi teren niezagospodarowany, niezabudowany o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta, wąski wydłużony, prosty, porośnięty licznym zadrzewieniem. Przez nieruchomość przebiega sieć elektroenergetyczna.

W dziale III przedmiotowej księgi wieczystej wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe związane z inną częścią nieruchomości. Część nieruchomości stanowiącej działkę nr 68/4 nie jest obciążona prawami osób trzecich, wynikającymi z działu III księgi wieczystej przedmiotowej nieruchomości oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

 

Nie ustala się terminu zagospodarowania w/w nieruchomości.

Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży Zarządzeniem Nr 155/2019 Wójta Gminy Purda z dnia 23 października 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Purda.

 

Przetarg odbędzie się 29 stycznia 2020 roku o godzinie 11:00 w pokoju
nr 11a w siedzibie Urzędu Gminy w Purdzie (woj. warmińsko-mazurskie)
Purda 19, 11-030 Purda.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium wniesionego w pieniądzu,w wysokości 10% ceny wywoławczej, przelewem na rachunek Urzędu Gminy w Purdzie prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Szczytnie nr konta: 29 8838 0005 2016 0800 2001 0001 z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby środki pieniężne znalazły się na w/w rachunku najpóźniej w dniu 24 stycznia 2020 roku, pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony. Tytuł wpłaty wadium winien wskazywać jednocześnie uczestnika przetargu oraz należy zaznaczyć „Wadium-przetarg w dniu 29 stycznia 2020 r., działka 68/4, obręb Trękus”. Oryginał dowodu wpłaty należy przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Minimalna wartość postąpienia: 100,00 zł (słownie: sto złotych).

 

Dodatkowe warunki i informacje:

 • W przetargu mogą brać udział właściciele nieruchomości przyległych do przedmiotowej nieruchomości.
 • Uczestnik przetargu winien przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji dowód osobisty oraz oryginały dokumentów potwierdzające prawo własności do nieruchomości.
 • Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału notarialnego ważnego pełnomocnictwa upoważnionego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
 • Osoba przystępująca do przetargu zobowiązana jest wpłacić w terminie wadium.
 • Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, przelewem na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 • Osobie, która przetarg wygra, kwota wadium zostanie zaliczona w poczet ceny w dniu zapłaty pełnej należności.
 • Obecność osób, które chcą przystąpić do przetargu i wpłaciły wadium w wyznaczonym terminie jest obowiązkowa.
 • Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeśli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 • Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy notarialnej.
 • Nabywca zobowiązany jest zapłacić za sprzedaną nieruchomość (kwotę pomniejszoną o wcześniej wpłacone wadium), nie później niż przeddzień zawarcia umowy przenoszącej własność.
 • Za termin zapłaty ceny uznaje się dzień wpływu należności na rachunek Urzędu Gminy w Purdzie prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Szczytnie nr konta: 29 8838 0005 2016 0800 2001 0001.
 • Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 • Nabywca ponosi koszty: przygotowania nieruchomości do sprzedaży, VAT, koszty notarialne i sądowe, które określi notariusz w umowie notarialnej.
 • Zbycie nieruchomości będącej przedmiotem notarialnej umowy sprzedaży nastąpi zgodnie z wypisem z rejestru gruntów oraz wypisem z mapy ewidencyjnej.
 • Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do podpisania notarialnej umowy sprzedaży w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 • Nabywca będzie zobowiązany w notarialnej umowie sprzedaży złożyć oświadczenie, że nie będzie występował z roszczeniami wobec Gminy Purda z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, Jeżeli w wyniku pomiarów wykonanych przez uprawnionego geodetę okaże się, że powierzchnia przedmiotowej nieruchomości jest inna, niż jest to oznaczone we wskazanych wyżej dokumentach.
 • Wskazanie, okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt nabywcy.
 • Nie wyklucza się istnienia w terenie innych, niewykazanych w niniejszym wykazie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.
 • Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

 

Bliższe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Purdzie, pokój nr 11a lub pod nr tel. 89 522 89 62. Ogłoszenie dostępne
jest w Biuletynie Informacji Publicznej, prowadzonym przez Urząd Gminy w Purdzie, pod adresem www.bip.purda.pl, na oficjalnej stronie internetowej Gminy Purda pod adresem www.purda.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres co najmniej 30 dni, licząc od dnia
20 grudnia 2019 roku.

 

Purda, dnia 18 grudnia 2019 roku

 

Sporządziła: Danuta Jankowska

Opublikowano: 19 grudnia 2019 15:11

Kategoria: Ogłoszenia

Wyświetleń: 398

Załączniki:

przetarg_29012019_trekus_dz_68_4.pdf [210.02 KB]