I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminnego - Groszkowo

Wójt Gminy Purda

działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 817 z późn. zm.), ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), Uchwały Nr XXIV/165/12 Rady Gminy Purda z dnia 26 października 2012 r. w sprawie określania zasad gospodarowania nieruchomościami będącymi własnością Gminy Purda (Dz. U. Województwa warmińsko – mazurskiego z 2012 r. poz. 3123) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2014 poz. 1490 z późn. zm.)

o g ł a s z a

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminnego

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość objęta wykazem opublikowanym na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Purdzie, na stronach internetowych: www.purda.pl, www.bip.purda.pl oraz w prasie:

 1.     Część nieruchomości jako działka gruntu oznaczona numerem ewidencyjnym 25 o powierzchni 0,0792 ha położona w obrębie geodezyjnym Groszkowo, gmina Purda, wchodzącej w skład nieruchomości dla której prowadzona jest księga wieczysta numer OL1O/00135638/9.

– sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Cena wywoławcza 9 852,00 zł. Sprzedaż zwolniona z podatku od towaru i usług.

Na działkę nie został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
W obowiązującej "Zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Purda" - uchwała nr XXXIX/272/14 Rady Gminy Purda z dnia 12 maja 2014 r. , działka położona jest w strefie III – „turystyczno–wypoczynkowej” na terenach o wiodącej funkcji mieszkaniowej.

 Dla przedmiotowej działki nie zostały wydane decyzje o warunkach zabudowy oraz decyzje o lokalizacji celu publicznego.

Działka stanowi teren niezabudowany, nie znacznie zróżnicowany wysokościowo, porośnięty trawą, częściowo zakrzewiony, na działce znajduje się słup elektryczny, przez środek działki przebiega napowietrzna linia energetyczna.

Działka opisana powyżej nie jest obciążona prawami osób trzecich, wynikającymi z działu III księgi wieczystej przedmiotowej nieruchomości oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

 

Nie ustala się terminu zagospodarowania w/w działek.

 

Działka została przeznaczona do sprzedaży Zarządzeniem Nr 135/2019 Wójta Gminy Purda z dnia 12 września 2019 r. sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Purda.

 

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych niewykazanych w niniejszym wykazie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji  w instytucjach branżowych.

 

Przetarg odbędzie się 19 grudnia 2019 roku o godzinie 11:00 w pokoju
nr 11a w siedzibie Urzędu Gminy w Purdzie (woj. warmińsko-mazurskie)
Purda 19, 11-030 Purda.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium wniesionego w pieniądzu,
w wysokości 10% ceny wywoławczej, przelewem na rachunek Urzędu Gminy w Purdzie prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Szczytnie nr konta: 29 8838 0005 2016 0800 2001 0001 z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby środki pieniężne znalazły się na w/w rachunku najpóźniej w dniu 13 grudnia 2019 roku, pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony. Oryginał dowodu wpłaty należy przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

 

Minimalna wartość postąpienia: 100,00 zł (słownie: sto złotych).


W przetargu mogą brać udział krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości i w wyznaczonym terminie. Cudzoziemcy zamierzający brać udział w przetargu, winni przedłożyć ważne zezwolenie na nabycie nieruchomości.

 

Wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym, jednak nie później niż przed upływem 3 dni, z zastrzeżeniem:

- wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości,

- wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy osoba, która wygrała przetarg i uchyliła się od zawarcia umowy notarialnej.

 

Wójt Gminy Purda zastrzega prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

 

Obecność osób, które chcą przystąpić do przetargu i wpłaciły wadium w wyznaczonym terminie jest obowiązkowa.

 

Zbycie nieruchomości będącej przedmiotem notarialnej umowy sprzedaży nastąpi zgodnie z wypisem z rejestru gruntów oraz wyrysem z mapy ewidencyjnej. Nabywca będzie zobowiązany w notarialnej umowie sprzedaży złożyć oświadczenie, że nie będzie występował z roszczeniami wobec Gminy Purda z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po sprzedaży w wyniku pomiarów wykonanych przez  uprawnionego geodetę okaże się, że powierzchnia przedmiotowej nieruchomości jest inna, niż jest to oznaczone we wskazanych wyżej dokumentach. Wskazanie, okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Nabywcy.

 

Cena sprzedaży nieruchomości powinna być uiszczona w całości przed zawarciem notarialnej umowy sprzedaży.

Koszty związane z zawarciem notarialnej umowy sprzedaży i opłaty sądowe ponosi Nabywca.

 

Bliższe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Purdzie, pokój nr 11a lub pod nr tel. 89 522 89 62. Ogłoszenie dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej, prowadzonym przez Urząd Gminy w Purdzie, pod adresem www.bip.purda.pl, na oficjalnej stronie internetowej Gminy Purda pod adresem www.purda.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres co najmniej 30 dni, licząc od dnia 5 listopada 2019 roku.

 

Purda, dnia 30 października 2019 roku

Sporządziła: Danuta Jankowska

Opublikowano: 05 listopada 2019 13:09

Kategoria: Ogłoszenia

Wyświetleń: 284

Załączniki:

ogłoszenie o przetargu [152.19 KB]

Groszkowo - mapa [102.61 KB]