I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład zasobu gminnego - Bałdy

Wójt Gminy Purda

 

działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.), art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), Uchwały Nr XXIV/165/12 Rady Gminy Purda z dnia 26 października 2012 r. w sprawie określania zasad gospodarowania nieruchomościami będącymi własnością Gminy Purda (Dz. U. Województwa warmińsko – mazurskiego z 2012 r. poz. 3123) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2014 poz. 1490 z późn. zm.)

o g ł a s z a

I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład zasobu gminnego

 

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość objęta wykazem opublikowanym na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Purdzie, na stronach internetowych: www.purda.pl, www.bip.purda.pl oraz w prasie

1.      Nieruchomość oznaczona jako działka gruntu numer 10/1 o powierzchni 0,0300 ha wg ewidencji gruntów oznaczona jako droga, o numerze KW OL1O/00138081/0, położona w obrębie geodezyjnym Bałdy – sprzedaż w trybie przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości oznaczonych nr geodezyjnymi 13/1, 9/2, i 3030/6. Celem sprzedaży jest poprawa zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej.

Cena wywoławcza 8 946,00 zł. Sprzedaż zwolniona z podatku od towarów i usług.

 

Działka położona jest na terenie, dla którego nie został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W "Zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Purda" – uchwała nr XXXIX/272/14 Rady Gminy Purda z dnia 12 maja 2014 r., działka położona jest w strefie IV –„leśnej”, obszar IVB „leśny”  na terenach o wiodącej funkcji mieszkaniowej.

Działka stanowi teren częściowo zagospodarowany, zróżnicowany wysokościowo, porośnięty trawą, częściowo zadrzewiony, częściowo ogrodzony, kształt i rozmiar działki uniemożliwia jej zabudowę.

W dziale III przedmiotowej księgi wieczystej wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe związane z inna nieruchomością na rzecz Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Działka opisana powyżej nie jest przedmiotem zobowiązań oraz nie jest obciążona prawami osób trzecich, wynikających z działu III w/w księgi wieczystej.

Działka nie jest obciążona prawami osób trzecich, wynikającymi z działu III księgi wieczystej przedmiotowej nieruchomości oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

Nie ustala się terminu zagospodarowania nieruchomości opisanej w niniejszym ogłoszeniu.

Nieruchomość została przeznaczona do zbycia:

- Zarządzeniem Nr 79/2019 Wójta Gminy Purda z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Purda,

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych, niewykazanych w niniejszym wykazie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.

 

Przetarg odbędzie się 24 października 2019 roku o godzinie 10:00 w pokoju
nr 11a w siedzibie Urzędu Gminy w Purdzie (woj. warmińsko-mazurskie)
Purda 19, 11-030 Purda.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium wniesionego w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej przelewem na rachunek Urzędu Gminy w Purdzie prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Szczytnie nr konta: 29 8838 0005 2016 0800 2001 0001 z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby środki pieniężne znalazły się na ww. rachunku w dniu 17 października 2019 roku, pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony. Dowód wpłaty należy przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

 

Minimalna wartość postąpienia: 100,00 zł (słownie: sto złotych)


W przetargu mogą brać udział właściciele nieruchomości oznaczonych nr geodezyjnymi 13/1, 9/2, i 3030/6, jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości i w wyznaczonym terminie.

 

Wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym, jednak nie później niż przed upływem 3 dni, z zastrzeżeniem:

- wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości,

- wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy osoba, która wygrała przetarg i uchyliła się od zawarcia umowy notarialnej.

 

Wójt Gminy Purda zastrzega prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

 

Obecność osób, które chcą przystąpić do przetargu i wpłaciły wadium w wyznaczonym terminie jest obowiązkowa.

 

Zbycie nieruchomości będącej przedmiotem notarialnej umowy sprzedaży nastąpi zgodnie z wypisem z rejestru gruntów oraz wyrysem z mapy ewidencyjnej. Nabywca będzie zobowiązany w notarialnej umowie sprzedaży złożyć oświadczenie, że nie będzie występował z roszczeniami wobec Gminy Purda z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po sprzedaży w wyniku pomiarów wykonanych przez  uprawnionego geodetę okaże się, że powierzchnia przedmiotowej nieruchomości jest inna, niż jest to oznaczone we wskazanych wyżej dokumentach. Wskazanie, okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Nabywcy.

 

Cena sprzedaży nieruchomości powinna być uiszczona w całości przed zawarciem notarialnej umowy sprzedaży.

Koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, zawarciem notarialnej umowy sprzedaży i opłaty sądowe ponosi Nabywca.

Bliższe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Purdzie, pokój nr 11a lub pod nr tel. 89 522 89 62. Ogłoszenie dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej, prowadzonym przez Urząd Gminy w Purdzie, pod adresem www.bip.purda.pl, na oficjalnej stronie internetowej Gminy Purda pod adresem www.purda.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres co najmniej 30 dni, licząc od dnia 13 września 2019 roku.

 

 

 

Purda, dnia 10 września 2019 roku

Sporządziła: Danuta Jankowska

Opublikowano: 13 września 2019 09:26

Kategoria: Ogłoszenia

Wyświetleń: 384

Załączniki:

ogłoszenie o przetargu [232.16 KB]