I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminnego - dz nr 107/2 Silice

Wójt Gminy Purda

działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.), art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 2a, art. 2b, i  art. 3 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t. j. Dz. U. 2019 r. poz. 1362), Uchwały Nr XXIV/165/12 Rady Gminy Purda z dnia 26 października 2012 r. w sprawie określania zasad gospodarowania nieruchomościami będącymi własnością Gminy Purda (Dz. U. Województwa warmińsko – mazurskiego z 2012 r. poz. 3123), oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2014 poz. 1490 z późn. zm.)

 

o g ł a s z a

pierwszy ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości wchodzących

w skład zasobu gminnego

 

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość objęta wykazem opublikowanym na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Purdzie, na stronach internetowych: www.purda.pl, www.bip.purda.pl oraz w prasie:

 1. 1.      Nieruchomość oznaczona jako działka gruntu nr 107/2 w miejscowości Silice.

1.

Położenie nieruchomości.

Obręb Silice, gmina Purda, powiat olsztyński, województwo warmińsko-mazurskie.

2.

Powierzchnia nieruchomości. Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów.

Działka nr 107/2 o łącznej powierzchni 0,8840 ha.
Użytek ŁV - pow. 0,2173 ha, użytek PS IV - pow. 0,6667 ha,

3.

Nr księgi wieczystej. Obciążenia i zobowiązania wynikające z KW.

KW OL1O/00143280/3. Ograniczone prawo rzeczowe  na rzecz ENERGA OPERATOR Spółka Akcyjna oddział w Olsztynie.

Ograniczone prawa rzeczowe związane z innymi nieruchomościami.

Przedmiotowa działka nie jest przedmiotem zobowiązań oraz nie jest obciążona prawami osób trzecich.

4.

Opis nieruchomości.

Nieruchomość położona ok 6,5 km od granic miasta Olsztyn,

w sąsiedztwie terenów zabudowy mieszkaniowej, użytków gruntowych rolnych, jeziora. Dojazd do przedmiotowej nieruchomości drogą gminną publiczną 165004N.
Teren niezabudowany, niezagospodarowany, o zróżnicowaniu wysokościowym terenu, porośnięty trawą, znacznym zadrzewieniem i zakrzewieniem, na działce usytuowane są słupy energetyczne – powyżej przebiegają napowietrzne linie energetyczne. Na działce znajduje się studnia głębinowa. Możliwość podłączenia do sieci infrastruktury technicznej: energetycznej, wodno- kanalizacyjnej.

5.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania.

Dla nieruchomości nie został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania  przestrzennego. W obowiązującej „Zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Purda" – uchwała nr XXXIX/272/14 Rady Gminy Purda z dnia 12 maja 2014 r., działka położona jest w strefie II – „rolniczo-turystyczno-osadniczej”, obszar II A „turystyczny”
 na terenach osadniczych o wiodącej funkcji mieszkaniowej.

6.

Cena wywoławcza  nieruchomości

349 622,00 zł.

 

Przedmiotowa nieruchomość na dzień ogłoszenia przetargu korzysta ze zwolnienia przedmiotowego od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 1170 z późn. zm.). na dzień ogłoszenia przetargu.

Uzasadnienie wyboru formy przetargu

Przetarg jest ograniczony do osób uprawnionych do nabywania nieruchomości rolnych zgodnie z ustawą z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t. j. Dz. U. 2018 r. poz. 1405), które spełnią warunki określone w art. 6 ww. ustawy i przedłożą Komisji Przetargowej przed przetargiem dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do nabycia nieruchomości rolnej, o których mowa w art. 7 ww. ustawy, a także podmioty inne niż wymienione w art. 2a ust. 1 i ust. 3 pkt 1 oraz w innych przypadkach niż wymienione w art. 2a ust. 3 pkt. 2-4, pod warunkiem uzyskania zgody Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na podstawie art. 2a ust. 4 pkt 2 ww. ustawy wyrażonej w drodze decyzji administracyjnej.

Na podstawie ww. ustawy, ograniczona jest liczba osób mających prawo do nabycia danej nieruchomości rolnej.

Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży:

Zarządzeniem Nr 79/2019 Wójta Gminy Purda z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Purda.

Termin i miejsce przetargu

Przetarg ustny ograniczony na zbycie nieruchomości odbędzie się w dniu 22 października 2019 roku o godzinie 11:00 w pokoju nr 11a w siedzibie urzędu Gminy w Purdzie ( woj. warmińsko-mazurskie) Purda 19, 11-030 Purda

Wysokość Wadium, forma, termin i miejsce jego wniesienia

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium wniesionego w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej  (34 962,20 zł) przelewem na rachunek Urzędu Gminy w Purdzie prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Szczytnie nr konta: 29 8838 0005 2016 0800 2001 0001 z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby środki pieniężne znalazły się na w/w rachunku najpóźniej w dniu 16 października 2019 roku, pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony. Tytuł wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie uczestnika przetargu oraz należy zaznaczyć „Wadium-przetarg w dniu 22 października 2019 r. obręb Silice działka 107/2”. Oryginał dowodu wpłaty należy przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

 

Minimalna wartość postąpienia: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych)

 

Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu

zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz z niżej wymienionymi dokumentami i oświadczeniami w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ograniczonym w dniu 22.10.2019 r. – działka 107/2 obręb Silice” należy złożyć w Urzędzie Gminy w Purdzie w pokoju nr 1 lub przesłać na adres: Urząd Gminy Purda, 11-030 Purda 19 w terminie do 16 października 2019 r. do godziny 15:30.

 

Załączniki do zgłoszenia uczestnictwa:

1. Oświadczenie nabywcy o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego przez okres co najmniej 5 lat zgodnie z art. 7 ust. 1 w związku z art. 6  ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o łącznej powierzchni użytków rolnych w danej gminie wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego – dowodem jest pisemne oświadczenie prowadzącego to gospodarstwo, poświadczone przez wójta, burmistrza, prezydenta - Załącznik nr 1;

2. Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały przez okres co najmniej 5 lat, na terenie gminy, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego;

3. Oświadczenie o łącznej powierzchni użytków rolnych stanowiących własność, użytkowanych wieczyście, będących w samoistnym posiadaniu, dzierżawionych przez rolnika indywidualnego (art. 7 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego), w przypadku, gdy rolnik posiada gospodarstwo rodzinne, położone na terenie więcej niż jednej gminie - Załącznik nr 2;

4. Oświadczenie o posiadaniu kwalifikacji rolniczych wraz z dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje rolnicze nabywcy zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 oraz art. 7 ust. 9 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego w związku z treścią § 6 i § 7 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą ( Dz. U. z 2012 r., poz. 109 z późn. zm.) – Załącznik nr 3 i 4;

5. Oświadczenie, że nabywana nieruchomość stanie się integralną częścią gospodarczą i powstanie zorganizowana całość gospodarcza o powierzchni nieprzekraczającej 300 ha użytków rolnych – Załącznik nr 5:

6. Oświadczenie, że nabywca zapoznał się ze stanem faktycznym i formalno - prawnym przedmiotu przetargu i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń – Załącznik nr 6;

7. Osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej), obowiązane są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu, z podpisem notarialnie poświadczonym – Załącznik nr 7;

8. podmioty gospodarcze przystępujące do przetargu muszą złożyć aktualne odpisy z właściwego rejestru w celu ustalenia przez komisję przetargową osób je reprezentujących, a inni przedstawiciele winni wykazać się ważnymi pełnomocnictwami (w przypadku kserokopii dokumentów wymagane będzie ich notarialne potwierdzenie);

9. Kopia dowodu wniesienia wadium do przetargu.

 

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu

Lista osób zakwalifikowanych zostanie wywieszona w dniu 18 października 2019 r. w siedzibie tutejszego urzędu, w Purda 19 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na parterze i piętrze oraz zamieszczona na stronie internetowej www.bip.purda.pl  - menu ”ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości”.

 

Dodatkowe warunki i informacje

 • Do przetargu może przystąpić obywatel polski lub polska osoba prawna.
 • Warunki nabycia nieruchomości przez cudzoziemca regulują przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).
 • Uczestnik przetargu winien przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji dowód tożsamości.
 • Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału notarialnego ważnego pełnomocnictwa upoważnionego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
 • Osoba przystępująca do przetargu zobowiązana jest wpłacić w terminie wadium.
 • Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, przelewem na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 • Osobie, która przetarg wygra, kwota wadium zostanie zaliczona w poczet ceny w dniu zapłaty pełnej należności.
 • Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeśli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 • Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy notarialnej.
 • Nabywca zobowiązany jest zapłacić za sprzedaną nieruchomość (pomniejszoną o wcześniej wpłacone wadium), nie później niż przeddzień zawarcia umowy przenoszącej własność.
 • Za termin zapłaty ceny uznaje się dzień wpływu należności na rachunek Urzędu Gminy w Purdzie prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Szczytnie nr konta: 29 8838 0005 2016 0800 2001 0001.
 • Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 • Nabywca ponosi koszty VAT, koszty notarialne i sądowe, które określi notariusz w umowie notarialnej.
 • Zbycie nieruchomości będącej przedmiotem notarialnej umowy sprzedaży nastąpi zgodnie
  z wypisem z rejestru gruntów oraz wypisem z mapy ewidencyjnej.
 • Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do podpisania notarialnej umowy sprzedaży w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 • Nabywca będzie zobowiązany w notarialnej umowie sprzedaży złożyć oświadczenie, że nie będzie występował z roszczeniami wobec Gminy Purda z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, Jeżeli w wyniku pomiarów wykonanych przez uprawnionego geodetę okaże się, że powierzchnia przedmiotowej nieruchomości jest inna, niż jest to oznaczone we wskazanych wyżej dokumentach.
 • Wskazanie, okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt nabywcy.
 • Nie wyklucza się istnienia w terenie innych, niewykazanych w niniejszym wykazie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji
  w instytucjach branżowych.
 • Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej przynajmniej o jedno postąpienie.
 • Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny, informując
  o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

 

 

Bliższe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Purdzie, pokój nr 11a lub pod nr tel. 89 522 89 62.

 

Ogłoszenie dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej, prowadzonym przez Urząd Gminy w Purdzie, pod adresem www.bip.purda.pl, na oficjalnej stronie internetowej Gminy Purda pod adresem www.purda.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Natomiast wyciąg z ogłoszenia o przetargu zostanie opublikowany w Gazecie Olsztyńskiej.

 

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres co najmniej 30 dni, licząc od dnia 13 września 2019 roku.

 

 

 

 

 

 

 

Purda, dnia 9 września 2019 roku

 

Sporządziła: Danuta Jankowska

Opublikowano: 13 września 2019 08:50

Kategoria: Ogłoszenia

Wyświetleń: 283

Załączniki:

ogłoszenie o przetargu [300.03 KB]

Silice - mapa [86.97 KB]

załącznik n 1 [73.8 KB]

załącznik nr 2 [77.63 KB]

załącznik nr 3 [63.27 KB]

załącznik nr 4 [75.26 KB]

załącznik nr 5 [33.6 KB]

załącznik nr 6 [31.36 KB]

załącznik nr 7 [39.3 KB]

zgłoszenie udziału w przetargu [48.14 KB]