(link otworzy duże zdjęcie)

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola "Jarzębinki" w Klewkach

ZARZĄDZENIE NR 96/2019

WÓJTA GMINY PURDA

 z dnia 17 lipca 2019 r.

 

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola „Jarzębinki” w Klewkach.

 

Na podstawie art. 63 ust. 1 i 10 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996), art. 30 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Ogłasza się konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora  Publicznego Przedszkola „Jarzębinki” w Klewkach, adres: 10-687 Olsztyn, Klewki 13 b .

2.Treść ogłoszenia o konkursie zawarta jest w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Postępowanie konkursowe przeprowadzone zostanie zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587).

§ 3. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Purdzie, na stronie internetowej purda.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy w Purdzie.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Purda

/-/ Teresa Chrostowska

Opublikowano: 18 lipca 2019 14:41

Kategoria: Ogłoszenia

Wyświetleń: 1276

Załączniki:

Zarządzenie Nr 96/2019 [45.35 KB]

Ogłoszenie o konkursie [124.05 KB]

Klauzula informacyjna [96.9 KB]