(link otworzy duże zdjęcie)

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Specjalista ds. dróg i transportu

KA.2110.23.2019

OGŁOSZENIE O NABORZE

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Wójt Gminy Purda ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze specjalista ds. dróg i transportu w Urzędzie Gminy w Purdzie, Purda nr 19, 11-030 Purda

 

  1. 1.     Stanowisko pracy: specjalista ds. dróg i transportu

 

  1. 2.     Niezbędne wymagania od kandydata:

a) jest obywatelem polskim,

b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

d) nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia    publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e) posiada wykształcenie: wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym o kierunku drogowym lub budowlanym lub geodezyjnym lub sanitarnym,

f) staż pracy minimum 3 lata,

g) cieszy się nieposzlakowaną opinią.

 

  1. 3.     Dodatkowe wymagania od kandydatów:

a)   znajomość i umiejętność stosowania w praktyce przepisów z zakresu administracji samorządowej i procedury administracyjnej,

b)   znajomość przepisów następujących ustaw: : ustawy prawa budowlanego, ustawy o drogach publicznych, ustawy o transporcie drogowym, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy prawo zamówień publicznych, znajomość zasad Kodeksu Postępowania Administracyjnego,

c)   umiejętność organizacji pracy,

d)   doświadczenie w pracy o podobnym charakterze,

e)   dobra znajomość obsługi komputera MS Office,( WORD, Excel, Auto CAD),

f)    wykształcenie wyższe / preferowane budownictwo w zakresie budowy i eksploatacji dróg,

g)   komunikatywność, dokładność, rzetelność, dyspozycyjność,

h)   umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawnych,

i)    umiejętność poprawnego redagowania pism urzędowych,

j)    wysoka kultura osobista, samodzielność i operatywność,

k)   prawo jazdy kat. B,

l)     dodatkowym atutem będzie posiadanie uprawnień budowlanych w szczególności w zakresie dróg,

 

  1. 4.     Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

a) Realizacja zadań w zakresie oświetlenia dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą, zgodnie i na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów.

b)Realizacja zadań w zakresie załatwiania spraw dotyczących planowania, realizacji i utrzymania oświetlenia miejsc publicznych i dróg stanowiących własność Gminy.

c)Realizacja zadań w zakresie zarządu drogami stanowiącymi własność gminy, w tym zadań zarządcy dróg gminnych określonych w przepisach o drogach publicznych.

d) Dokonywanie kontroli dróg na terenie gminy i ustalenie zakresu remontów dróg gminnych.

e) Przygotowywanie dokumentacji technicznej niezbędnych do wykonania remontów planowanych w gminie. Współpraca z radą gminy w zakresie kolejności budowy i remontu dróg gminnych.

f) Odbiór wykonywanej dokumentacji pod kątem zakresu zlecenia oraz rozwiązań technicznych.

g) Składanie wniosków o dotacje na środki krajowe i środki z UE w zakresie modernizacji i budowy dróg.

h) W zakresie dróg gminnych:

– ewidencjonowanie dróg,
– przygotowywanie projektów uchwał w zakresie zaliczania dróg do kategorii dróg gminnych,
– uregulowanie spraw własnościowych dróg gminnych,
– prowadzenie spraw z zakresu zamiany, oddania w użyczenie, w dzierżawę, lub bezpłatne przekazanie gminie gruntów pod drogi, oraz wykup gruntów pod ścieżki rowerowe, chodniki bądź drogi gminne,
– zbieranie wniosków o nadawanie nazw ulic i przygotowanie projektów uchwał,
– przygotowanie planu odśnieżania dróg gminnych, przygotowanie procedury ofertowej dot. odśnieżania dróg gminnych, czuwanie nad prawidłowym odśnieżaniem, oraz zabezpieczenie środków w budżecie gminy na te zadania,
– przygotowywanie projektów decyzji wójta gminy na zajęcie pasa drogowego, zjazdu z drogi gminnej,
– zgłaszanie projektów zmiany organizacji ruchu drogowego,
– załatwianie spraw w zakresie oznakowania dróg i ulic włącznie z tablicami nazw ulic i tabliczkami numeracji domów,

i) Sprawowanie kontroli nad jakością wykonywanych remontów dróg w zakresie:
– zgodności z zasadami wiedzy technicznej,
– zgodności wbudowywanych materiałów drogowych.

j) Czuwanie nad terminowością i jakością nadzorowanych robót oraz zgodnością  z ustalonym zakresem:
– udział w dokonywaniu odbiorów technicznych wykonywanych robót,
– rozliczanie finansowe nadzorowanych robót,
– nadzorowanie robót drogowych w zakresie bieżącego utrzymania, wykonywanych siłami własnymi Urzędu,
– rozpatrywanie wniosków i wydawanie decyzji na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi,
– prowadzenie spraw z zakresu utrzymania zimowego dróg.

k)       Wydawanie zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów.

l)        Wydawanie uzgodnień zasad i warunków korzystania z przystanków autobusowych.

 

  1. 1.     Warunki pracy:

a) wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy;

b) miejsce: Urząd Gminy w Purdzie, 11-030 Purda nr 19;

c) liczba stanowisk pracy: 1.

Osoba zatrudniona na stanowisku specjalista ds. dróg i transportu będzie podlegała bezpośrednio kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji .

 

  1. 2.     Wymagane dokumenty:

1)   List motywacyjny.

2)    CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej.

3)    wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie według wzoru stanowiącego załącznik do ogłoszenia.

4)   Kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu.

5)    Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa, rekomendacje itp.);

6)   Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na określonym stanowisku pracy.

7)   Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe ( w przypadku wyboru kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z KRK).

8)   Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

9)    Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie;

10)     Informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).

11)   Oświadczenie kandydata o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 902 ze zm.)”.

 

Kserokopie złożonych dokumentów w ofercie muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

 

  1. 3.     Inne dokumenty i oświadczenia:

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.

 

  1. 4.     Wskaźniki zatrudnienia:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł mniej niż 6%.

 

  1. 5.     Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w zamkniętej kopercie w siedzibie Urzędzie Gminy w Purdzie w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich pok. nr 1 lub przesłać na adres Urzędu Gminy w Purdzie, Purda 19, 11-030 Purda, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko specjalista ds. dróg i transportu ” do dnia 25 lipca 2019 r. (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu) do godz. 1500.

 

 

  1. 6.     Inne informacje:

Oświadczenia muszą być podpisanie własnoręcznie.

Kserokopie złożonych dokumentów w ofercie muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

Niekompletne dokumenty nie zostaną zakwalifikowane do dalszego etapu.

Osoby, które spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu oraz zakwalifikują się do dalszego postępowania zostaną poinformowane telefonicznie.

Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Purdzie: www.bip.purda.pl  oraz umieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Purdzie.

Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane, po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 89 522 89 64.

 

Do wiadomości publicznej podano dnia  11 lipca 2019 rok.

 

 

Purda, dnia 11 lipca 2019 r.

 

/-/ Teresa Chrostowska

Wójt Gminy Purda

Opublikowano: 11 lipca 2019 13:14

Kategoria: Ogłoszenia

Wyświetleń: 1301

Załączniki:

Zarzadzenie Nr 93/2019 [37.1 KB]

ogłoszenie [204.94 KB]

obowiązek informacyjny [15.05 KB]

Kwestionariusz osobowy [42 KB]