WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA - Trękusek, Silice

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA

Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.), ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t. j. Dz. U. 2018 r. poz. 1405) oraz Uchwały Nr XXIV/165/12 Rady Gminy Purda z dnia 26 października 2012 r. w sprawie określania zasad gospodarowania nieruchomościami będącymi własnością Gminy Purda (Dz. U. Województwa warmińsko – mazurskiego z 2012 r. poz. 3123), podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia:

 

  1. 1.      Nieruchomość oznaczona jako działka gruntu nr 20/4 w miejscowości Trękusek.

1.

Położenie nieruchomości.

Obręb Trękusek, gmina Purda, powiat olsztyński, województwo warmińsko-mazurskie.

2.

Powierzchnia nieruchomości. Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów.

Działka nr 20/4, o łącznej powierzchni 3,8439 ha.
Użytek R IVa - pow. 0,0477 ha, użytek R IVb - pow. 0,0762 ha,

użytek  Ps IV -2,6434 ha, użytek PsV -1,0766 ha.

3.

Nr księgi wieczystej. Obciążenia i zobowiązania wynikające z KW.

KW OL1O/00150285/0. Działka nie jest obciążona prawami osób trzecich, wynikających z działu III księgi wieczystej przedmiotowej nieruchomości oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

4.

Opis nieruchomości.

Nieruchomość położona ok 7,5 km od granic miasta Olsztyn, na obrzeżach terenów zabudowy mieszkaniowej, w niedalekiej odległości od drogi krajowej. Dojazd do przedmiotowej  nieruchomości drogą publiczną 165030N. Teren niezabudowany, niezagospodarowany, zróżnicowany wysokościowo, porośnięty trawą, pojedynczym zadrzewieniem
i zakrzewieniem, o kształcie zbliżonym do prostokąta. Sieć wodono- kanalizacyjna i energetyczna w zasięgu (około 200 m).

5.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania.

Dla nieruchomości nie został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania  przestrzennego. W obowiązującej „Zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Purda" – uchwała nr XXXIX/272/14 Rady Gminy Purda z dnia 12 maja 2014 r., działka położona jest w strefie II – „rolniczo-turystyczno-osadniczej”, w obszarze II B „rolniczym” na terenach rolniczych.
Dnia 08.01.2018 r. została wydana decyzja Nr I-176/2017 ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku magazynowego, budowie ujęcia własnego wody oraz zbiornika na nieczystości ciekłe.

6.

Cena wywoławcza  nieruchomości

849 118,00 zł

7.

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży

Zbycie w drodze przetargu ustnego ograniczonego dla nabywców określonych w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t. j. Dz. U. 2018 r. poz. 1405).

 

Cena nabycia nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Sprzedaż działki  nr 20/4 opodatkowana zostanie podatkiem VAT w stawce na dzień podpisania aktu notarialnego, która podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wg stawki 23%.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami ( t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2207 z późn. zm.) winny złożyć wnioski w terminie 6 tygodni od daty podania wykazu do publicznej wiadomości, tj. do dnia 31 lipca 2019 roku.

 

  1. 2.      Nieruchomość oznaczona jako działka gruntu nr 107/2 w miejscowości Silice.

 

1.

Położenie nieruchomości

Obręb Silice, gmina Purda, powiat olsztyński, województwo warmińsko-mazurskie.

2.

Powierzchnia nieruchomości. Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów

Działka nr 107/2 o łącznej powierzchni 0,8840 ha.
Użytek ŁV - pow. 0,2173 ha, użytek PS IV - pow. 0,6667 ha,

3.

Nr księgi wieczystej. Obciążenia i zobowiązania wynikające z KW.

KW OL1O/00143280/3. Ograniczone prawo rzeczowe  na rzecz ENERGA OPERATOR Spółka Akcyjna oddział w Olsztynie.

Ograniczone prawa rzeczowe związane z innymi nieruchomościami.

Przedmiotowa działka nie jest przedmiotem zobowiązań oraz nie jest obciążona prawami osób trzecich.

4.

Opis nieruchomości

Nieruchomość położona ok 6,5 km od granic miasta Olsztyn,

w sąsiedztwie terenów zabudowy mieszkaniowej, użytków gruntowych rolnych, jeziora. Dojazd do przedmiotowej nieruchomości drogą gminną publiczną 165004N.
Teren niezabudowany, niezagospodarowany, o zróżnicowaniu wysokościowym terenu, porośnięty trawą, znacznym zadrzewieniem i zakrzewieniem, na działce usytuowane są słupy energetyczne – powyżej przebiegają napowietrzne linie energetyczne. Na działce znajduje się studnia głębinowa. Możliwość podłączenia do sieci infrastruktury technicznej: energetycznej, wodno- kanalizacyjnej.

5.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania

Dla nieruchomości nie został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania  przestrzennego. W obowiązującej „Zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Purda" – uchwała nr XXXIX/272/14 Rady Gminy Purda z dnia 12 maja 2014 r., działka położona jest w strefie II – „rolniczo-turystyczno-osadniczej”, obszar II A „turystyczny”
 na terenach osadniczych o wiodącej funkcji mieszkaniowej.

6.

Cena wywoławcza  nieruchomości

349 622,00 zł.

7.

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży

Zbycie w drodze przetargu ustnego ograniczonego dla nabywców określonych w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t. j. Dz. U. 2018 r. poz. 1405).

 

Cena nabycia nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Sprzedaż działki  nr 107/4 zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.). W przypadku , gdy do czasu zawarcia aktu notarialnego nabycia nieruchomości, w obrocie prawnym będzie ostateczna decyzja ustalająca warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla przedmiotowej działki, nabywca zobowiązany będzie do uiszczenia podatku VAT w stawce obowiązującej na dzień podpisania aktu notarialnego.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami ( t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2207 z późn. zm.) winny złożyć wnioski w terminie 6 tygodni od daty podania wykazu do publicznej wiadomości, tj. do dnia 31 lipca 2019 roku.

 

Termin zagospodarowania nieruchomości opisanych w niniejszym wykazie określa ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t. j. Dz. U. 2018 r. poz. 1405).

 

Nieruchomości zostały przeznaczone do sprzedaży Zarządzeniem:

-       Nr 79/2019 Wójta Gminy Purda z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Purda,

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych, niewykazanych w niniejszym wykazie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji
w instytucjach branżowych.

Zbycie nieruchomości będącej przedmiotem notarialnej umowy sprzedaży nastąpi zgodnie z wypisem z rejestru gruntów oraz wyrysem z mapy ewidencyjnej. Nabywca będzie zobowiązany w notarialnej umowie sprzedaży złożyć oświadczenie, że nie będzie występował z roszczeniami wobec Gminy Purda z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po sprzedaży w wyniku pomiarów wykonanych przez  uprawnionego geodetę okaże się, że powierzchnia przedmiotowej nieruchomości jest inna, niż jest to oznaczone we wskazanych wyżej dokumentach. Wskazanie, okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Nabywcy.

 

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Purdzie od dnia 19 czerwca 2019 roku do dnia 10 lipca 2018 roku.

 

Bliższe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Purdzie, pokój nr 11a w Urzędzie Gminy lub pod nr tel. 89 522 89 62. Wykaz dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej, prowadzonym przez Urząd Gminy w Purdzie, pod adresem www.bip.purda.pl, na oficjalnej stronie internetowej Gminy Purda pod adresem www.purda.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

 

 Wójt Gminy Purda

/-/ Teresa Chrostowska

 

Purda, dnia 17 czerwca 2019 roku.

Sporządziła:

Danuta Jankowska

Opublikowano: 18 czerwca 2019 12:55

Kategoria: Ogłoszenia

Wyświetleń: 574

Załączniki:

Wykaz -Trękusek, Silice [209.42 KB]

Trękusek - mapa [125.11 KB]

Silice - mapa [86.97 KB]