(link otworzy duże zdjęcie)

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. Promocji i Współpracy

OGŁOSZENIE O NABORZE

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

            Wójt Gminy Purda ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. promocji i współpracy w Urzędzie Gminy w Purdzie, Purda nr 19, 11-030 Purda

 

 1. Stanowisko pracy:

Inspektor ds. promocji i współpracy

 

 1. Niezbędne wymagania od kandydata:

a) jest obywatelem polskim;

b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

c) posiada wykształcenie wyższe;

d) nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia    publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

e) cieszy się nieposzlakowaną opinią;

f) staż pracy minimum 3 lata.

 

 1. Dodatkowe wymagania od kandydatów:

a) kultura, rzetelność, komunikatywność, odporność na stres, samodzielność, kreatywność, dyspozycyjność, odpowiedzialność i obowiązkowość;

b) prawo jazdy kategorii B;

c) znajomość przepisów prawa w zakresie: samorządu gminnego;

d) umiejętność pracy w zespole;

e) umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych;

 

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 1. przygotowanie materiałów promocyjnych i informacji o Gminie,
 2. promocja gminy, w tym inicjowanie promocji gospodarczej,
 3. kreowanie wizerunku gminy poprzez organizowanie imprez promocyjnych informujących o jej potencjale gospodarczym,
 4. dbałość o wizerunek Urzędu Gminy i podległych jednostek organizacyjnych, m. in. poprzez utrzymywanie kontaktu z mediami, organizację i obsługę konferencji prasowych, przygotowywanie serwisów informacyjnych i ewentualnych sprostowań dla prasy,
 5. redagowanie strony internetowej Gminy oraz portali społecznościowych,
 6. kompletowanie dokumentacji dotyczącej przynależności Gminy do związków i stowarzyszeń,
 7. realizowanie zadań w zakresie integracji europejskiej,
 8. udział w organizacji imprez o charakterze kulturalno-gospodarczym we współpracy z jednostkami kulturalnymi, oświatowymi, sportowymi i społecznymi,
 9. współpraca z jednostkami oraz organizacjami gminnymi i ponad gminnymi w zakresie wymiany informacji gospodarczych, kulturalnych i społecznych,
 10. prowadzenie ewidencji klubów sportowych,
 11. prowadzenie rejestru gminnych instytucji kultury,
 12. sprawowanie nadzoru nad obiektami sportowymi będącymi własnością Gminy,
 13. współudział w organizacji gminnych imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych,
 14. współpraca krajowa i zagraniczna,
 15. prowadzenie spraw związanych z przeprowadzaniem postępowań konkursowych i pozakonkursowych dla organizacji pozarządowych, w tym kontrola i rozliczenia,
 16. prowadzenie działań o charakterze informacyjnym w zakresie warunków i możliwości pozyskiwania środków publicznych przez przedsiębiorców, pracodawców, rolników, organizacji pozarządowych, sołectw oraz innych grup zawodowych i społecznych,
 17. przygotowanie materiałów promocyjnych i informacji o Gminie,
 18. promocja gminy, w tym inicjowanie promocji gospodarczej,
 19. kreowanie wizerunku gminy poprzez organizowanie imprez promocyjnych informujących o jej potencjale gospodarczym,
 20. dbałość o wizerunek Urzędu Gminy i podległych jednostek organizacyjnych, m. in. poprzez utrzymywanie kontaktu z mediami, organizację i obsługę konferencji prasowych, przygotowywanie serwisów informacyjnych i ewentualnych sprostowań dla prasy,
 21. redagowanie strony internetowej Gminy oraz portali społecznościowych.

 

 1. Warunki pracy:

a) wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy;

b) miejsce: Urząd Gminy w Purdzie, 11-030 Purda nr 19;

c) liczba stanowisk pracy: 1.

Osoba zatrudniona na stanowisku inspektora ds. promocji i współpracy będzie podlegała bezpośrednio Wójtowi Gminy Purda.

 

 1. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny;

b) CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej

c) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie według wzoru stanowiącego załącznik do ogłoszenia;

d) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;

e) oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

f)  kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy;

g) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa, rekomendacje itp.);

h) kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie;

i) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia);

j) oświadczenie kandydata o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 902 ze zm.)”.

Kserokopie złożonych dokumentów w ofercie muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

 

 1. Inne dokumenty i oświadczenia:

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.

 

 1. Wskaźniki zatrudnienia:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł mniej niż 6%.

 

 1. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w zamkniętej kopercie w siedzibie Urzędzie Gminy w Purdzie w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich pok. nr 1 lub przesłać na adres Urzędu Gminy w Purdzie, Purda 19, 11-030 Purda, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko inspektora ds. promocji i współpracy” do dnia 29 kwietnia 2019 r. (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu) do godz. 1000.

 

 

 1. Inne informacje:

Oświadczenia muszą być podpisanie własnoręcznie.

Kserokopie złożonych dokumentów w ofercie muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

Niekompletne dokumenty nie zostaną zakwalifikowane do dalszego etapu.

Osoby, które spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu oraz zakwalifikują się do dalszego postępowania zostaną poinformowane telefonicznie.

Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Purdzie: www.bip.purda.pl  oraz umieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Purdzie.

Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane, po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone.

Planowany termin zatrudnienia: 01.05.2019 rok.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 89 522 89 64.

 

Do wiadomości publicznej podano dnia  17 kwietnia 2019 rok.

 

 

Purda, dnia 17 kwietnia 2019 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opublikowano: 17 kwietnia 2019 15:03

Kategoria: Ogłoszenia

Wyświetleń: 535

Załączniki:

Zarządzenie Nr 60/2019 [40.6 KB]

Ogłoszenie o naborze [177.82 KB]

Regulamin konkursu [177.51 KB]

Zarządzenie Nr 61/2019 [39.68 KB]

Kwestionariusz osobowy [42 KB]

Obowiązek informacyjny [15.05 KB]