(link otworzy duże zdjęcie)

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań z budżetu Gminy Purda przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2019.

ZARZĄDZENIE NR 49/2019

Wójta Gminy Purda
z dnia 14 marca 2019 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań z budżetu Gminy Purda przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2019.

Na podstawie art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2018 poz. 450 z późn. zm.), Uchwały Nr III/20/2018 Rady Gminy Purda z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Purda na 2019 rok oraz Uchwały Nr V/27/2019 Rady Gminy Purda z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie „Rocznego programu współpracy Gminy Purda z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r.” zarządzam, co następuje:

§1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań z budżetu Gminy Purda w 2019 r. w następujących zakresach:

1) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,

2) wspieranie organizacji pozarządowych w zakresie dofinasowania wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych,

3) wspieranie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

§2. Ogłoszenie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§3. Ogłoszenie konkursu publikuje się poprzez zamieszczenie:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej,

2) na stronie internetowej Urzędu Gminy w Purdzie,

3) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Purdzie.

§4. Wzór oferty na realizację zadania publicznego stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§5. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Purda.

§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Purda

/-/ Teresa Chrostowska

Opublikowano: 20 marca 2019 11:24

Kategoria: Ogłoszenia

Wyświetleń: 495

Załączniki:

Zarządzenie nr 59/2019 w sprawie powołania komisji konkursowej [172.65 KB]

zał. nr 1- ogłoszenie [27.4 KB]

zał. nr 1 do ogłoszenia [14.38 KB]

zał. nr 2 do ogłoszenia [15 KB]

zał. nr 3 do ogłoszenia [14.92 KB]

zał. nr 4 do ogłoszenia - oświadczenia [17.65 KB]

zał. nr 5 do ogłoszenia - kwestionariusz [16.58 KB]

zał. nr 2 - oferta [73.3 KB]