(link otworzy duże zdjęcie)

Informacja o ustaleniu dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędzie Gminy Purda w zamian za święto przypadające w dniu 26 grudnia 2020 r.

ZARZĄDZENIE nr 209/2020

Wójta Gminy Purda

z dnia 12 listopada 2020 r.

 

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników  Urzędzie Gminy Purda w zamian za święto przypadające w dniu 26 grudnia 2020 r.

 

Na podstawie  art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.) oraz art. 33 ust. 3 i 5 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713 z poźn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1.

Wyznaczam dzień 24 grudnia 2020 r., dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Purdzie, w związku z obniżeniem wymiaru czasu pracy w okresie rozliczeniowym październik – grudzień 2020 r. ze względu na drugi dzień Świat Bożego Narodzenia w dniu 26 grudnia 2020 r., przypadający w inny dzień niż niedziela.

§ 2.

Informację o dodatkowym dniu wolnym od pracy podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na drzwiach wejściowych budynku Urzędu Gminy Purda, poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Urzędu oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Purda.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Wójt Gminy Purda

/-/ Teresa Chrostowska

Opublikowano: 16 listopada 2020 14:54

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 259

Załączniki:

Zarządzenie Nr 209/2020 [37.53 KB]