(link otworzy duże zdjęcie)

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - młodszy referent ds. gospodarki przestrzennej

Załącznik Nr 1  do Zarządzenia Nr 208/2020
Wójta Gminy Purda
z dnia 12 listopada 2020 r.

 

 

KA.2110.23.2020

OGŁOSZENIE O NABORZE

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

            Wójt Gminy Purda ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta ds. gospodarki przestrzennej  w Urzędzie Gminy w Purdzie, Purda nr 19, 11-030 Purda

 1.     Stanowisko pracy:

Młodszy referent ds. gospodarki przestrzennej

2.     Niezbędne wymagania od kandydata:

a) jest obywatelem polskim,

b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

d) nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia    publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e) posiada wykształcenie wyższe: wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów
o szkolnictwie wyższym. Preferowany kierunek: budownictwo, gospodarka przestrzenna, geodezja lub pokrewne,

f) cieszy się nieposzlakowaną opinią.

 3.     Dodatkowe wymagania od kandydatów:

a)   znajomość i umiejętność stosowania w praktyce przepisów z zakresu administracji samorządowej
i procedury administracyjnej, znajomość regulacji prawnych w zakresie niezbędnym do realizacji zadań na tym stanowisku, w szczególności:

- prawo budowlane,

- gospodarka nieruchomościami;

- planowanie przestrzenne;

- prawo geodezyjne i kartograficzne;

- samorząd gminny;

- kodeks postępowania administracyjnego;

- finanse publiczne;

- zamówienia publiczne do 30 tys. euro;

b)   znajomość procesu wydawania decyzji administracyjnych;

c)   umiejętność organizacji pracy,

d)   dobra znajomość obsługi komputera MS Office, (WORD, Excel), Auto CAD, QGIS, geoportal, EWOPIS, EWMAPA,

e)   komunikatywność, dokładność, rzetelność, dyspozycyjność,

f)    umiejętność poprawnego redagowania pism urzędowych,

g)   wysoka kultura osobista, samodzielność i operatywność,

h)   prawo jazdy kat. B,

 4.     Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

a)    prowadzenie procedury formalno-prawnej związanej z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (cele publiczne),

b)    organizowanie przetargów dotyczących wyboru wykonawcy sporządzania planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego i ich zmian, zmian studium oraz przygotowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

c)    Wydawanie zaświadczeń, wpisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

5. Warunki pracy:

a) wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy;

b) miejsce: Urząd Gminy Purda

c) liczba stanowisk pracy: 1.

 6.     Wymagane dokumenty:

a)    List motywacyjny.

b)      CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej.

c)       wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie według wzoru stanowiącego załącznik do ogłoszenia.

d)    Kopie świadectw pracy dokumentujących staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu.

e)      Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa, rekomendacje itp.);

f)      Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na określonym stanowisku pracy.

g)    Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku wyboru kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z KRK).

h)    Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

i)        Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie;

j)        Informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).

k)       Podpisana informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych stanowiąca załącznik do ogłoszenia.

 7.     Inne dokumenty i oświadczenia:

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.

 8.     Wskaźniki zatrudnienia:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł mniej niż 6%.

 9.     Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w zamkniętej kopercie w siedzibie Urzędzie Gminy w Purdzie w pok. nr 1 lub przesłać na adres Urzędu Gminy w Purdzie, Purda 19, 11-030 Purda, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta ds. gospodarki przestrzennej ” do dnia 23 listopada 2020 r. (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu) do godz. 1500.

 10.  Inne informacje:

Oświadczenia muszą być podpisanie własnoręcznie.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

Niekompletne dokumenty nie zostaną zakwalifikowane do dalszego etapu.

Osoby, które spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu oraz zakwalifikują się do dalszego postępowania zostaną poinformowane telefonicznie.

Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Purdzie: www.bip.purda.pl  oraz umieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Purdzie.

Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane, po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 89 522 89 64.

Do wiadomości publicznej podano dnia  12 listopada 2020 r.

 

 

Purda, dnia 12 listopada 2020 r.

 

                                                                                               Wójt Gminy Purda

                                                                                               /-/ Teresa Chrostowska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1) – dalej RODO informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych jest Wójt Gminy Purda, Purda 19
  11-300 Purda tel. (089) 512 22 23, e-mail: ug@purda.pl.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować
  się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu e-mail: iod@purda.pl.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowiska pracy w zakresie określonym w przepisach prawa, a także w celu archiwizacji.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Urząd Gminy w Purdzie oraz podmioty zaufane działające na podstawie odpowiedniej umowy.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

• podmioty uprawnione do uzyskania tych danych na podstawie przepisów prawa;

• podmioty zewnętrzne współpracujące z Administratorem na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.

 1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji a także stosownie do kryteriów określonych w instrukcji kancelaryjnej, jednolitym wykazie akt oraz instrukcji archiwalnej obowiązujących w Urzędzie Gminy Purda.
 2. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

- dostępu do swoich danych osobowych;

- sprostowania swoich danych osobowych;

- żądania usunięcia swoich danych osobowych;

- żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych;

- żądania przeniesienia swoich danych osobowych

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 2. Podane przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe w stosunku do Pani/Pana osoby przeprowadzenie procesu rekrutacji na wolne stanowisko pracy.

 

 

                                                                                             ……………………………………………..

Data i czytelny podpis osoby poinformowanej

 

 

Załącznik Nr 2  do Zarządzenia Nr 208/2020
Wójta Gminy Purda
z dnia 12 listopada 2020 r.

 

REGULAMIN KONKURSU NA STANOWISKO MŁODSZEGO REFERENTA DS. GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ W URZĘDZIE GMINY W PURDZIE

  

§ 1.

1. Kandydata na stanowisko młodszego referenta ds. gospodarki przestrzennej w Urzędzie Gminy
w Purdzie wyłania się w drodze konkursu.

2.  Konkurs ma charakter otwarty.

3. Ogłoszenie o konkursie zawierać winno w szczególności:

 1) nazwę i adres,

 2) wymagane kwalifikacje kandydatów i sposób ich udokumentowania,

 3) termin i miejsce złożenia ofert do konkursu,

 4) przewidywany termin rozpatrzenia ofert,

 5) informację o sposobie zapoznania się kandydata z warunkami organizacyjno-finansowymi.

4. Ogłoszenie o konkursie winno zostać zamieszczone:

 1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Purdzie,

 2) na stronie internetowej www.purda.pl,

 3) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Purdzie.

 

§ 2.

1. Kandydat na stanowisko młodszego referenta ds. gospodarki przestrzennej w Urzędzie Gminy w Purdzie powinien:

1) posiadać obywatelstwo polskie,

2) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3) posiadać stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

4) nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia    publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5) posiada wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów
o szkolnictwie wyższym. Preferowany kierunek: budownictwa, gospodarka przestrzenna, geodezja lub pokrewne,

6) cieszyć się nieposzlakowaną opinią.

2. Ponadto preferowani będą kandydaci:

1)    znajomość i umiejętność stosowania w praktyce przepisów z zakresu administracji samorządowej i procedury administracyjnej, znajomość regulacji prawnych w zakresie niezbędnym do realizacji zadań na tym stanowisku, w szczególności:

a)    prawo budowlane,

b)    gospodarka nieruchomościami;

c)      planowanie przestrzenne;

d)    prawo geodezyjne i kartograficzne;

e)    samorząd gminny;

f)      kodeks postępowania administracyjnego;

g)    finanse publiczne;

h)    zamówienia publiczne do 30 tys. euro;

2)    znajomość procesu wydawania decyzji administracyjnych;

3)    umiejętność organizacji pracy,

4)    dobra znajomość obsługi komputera MS Office, (WORD, Excel), Auto CAD, QGIS, geoportal, EWOPIS, EWMAPA,

5)    komunikatywność, dokładność, rzetelność, dyspozycyjność,

6)    umiejętność poprawnego redagowania pism urzędowych,

7)    wysoka kultura osobista, samodzielność i operatywność,

8)    prawo jazdy kat. B,

3. Oferta kandydata powinna zawierać:

1)   List motywacyjny.

2)    CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej.

3)    Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie według wzoru stanowiącego załącznik do ogłoszenia.

4)   Kopie świadectw pracy dokumentujących staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu.

5)    Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa, rekomendacje itp.);

6)   Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na określonym stanowisku pracy.

7)   Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
(w przypadku wyboru kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia
o niekaralności z KRK).

8)   Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

9)    Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie;

10)     Informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).

11)   Podpisana informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych stanowiąca załącznik do ogłoszenia.

 

§ 3.

1. W celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko młodszego referenta ds. gospodarki przestrzennej w Urzędzie Gminy w Purdzie, Wójt Gminy powołuje 3 - osobową komisję konkursową.

2. Imienny skład komisji konkursowej ze wskazaniem przewodniczącego komisji zostanie określony przez Wójta Gminy odrębnym zarządzeniem.

3. Członkiem komisji nie może być osoba przystępująca do konkursu albo będąca małżonkiem takiej osoby lub jej krewnym lub powinowatym, albo pozostająca wobec niej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do jej obiektywizmu i bezstronności. Jeżeli okoliczności te zostaną ujawnione po powołaniu komisji, organizator niezwłocznie wyznacza inną osobę z zachowaniem trybu dla powołania tego członka.

 

§ 4.

1. Komisja powinna rozpocząć pracę po upływie terminu zgłoszeń do konkursu.

2. Pracą Komisji kieruje jej przewodniczący. W przypadku nieobecności przewodniczącego pracą Komisji kieruje jego zastępca.

3.  Komisja prowadzi konkurs, jeżeli w jej posiedzeniu bierze udział co najmniej 2/3 członków Komisji.

4.  Komisja podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym.

5.  Przewodniczący Komisji ma prawo odroczyć konkurs w szczególnie uzasadnionych wypadkach (np. choroba kandydata lub członków komisji).

6.  Postępowanie konkursowe przeprowadza się także w przypadku zgłoszenia się jednego kandydata.

7.  Jeżeli do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat, Komisja stwierdza to w protokole posiedzenia.

 

§ 5.

1. Do zadań komisji należy:

1) określenie kryteriów oceny przydatności kandydata,

2) przeprowadzenie postępowania konkursowego,

3) sporządzenie protokołów z posiedzeń Komisji,

4) przekazywanie wyników konkursu wraz z jego dokumentacją organizatorowi.

 

§ 6.

1. Komisja rozpoczyna postępowanie konkursowe od określenia kryteriów oceny przydatności kandydatów.

2.  Komisja sprawdza, czy oferty zostały złożone w terminie i zawierają wszystkie wskazane w ogłoszeniu o konkursie dokumenty oraz czy z dokumentów wynika, że kandydat spełnia wymagania kwalifikacyjne określone w ogłoszeniu.

3.  Oferty złożone po terminie, oferty nie zawierające wszystkich dokumentów oraz oferty, z których wynika, że kandydat nie spełnia wymagań kwalifikacyjnych podlegają odrzuceniu, a kandydaci nie są dopuszczeni do dalszego postępowania konkursowego.

4.  Przewodniczący komisji informuje kandydatów o dopuszczeniu albo niedopuszczeniu do dalszego postępowania konkursowego.

 

§ 7.

1. Komisja przeprowadza rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami.

2.  Po przeprowadzeniu rozmów z kandydatami Komisja w głosowaniu jawnym wyłania się kandydata na stanowisko młodszego referenta ds. gospodarki przestrzennej w Urzędzie Gminy w Purdzie.

3.  Głosowanie, o którym mowa w ust. 2 dokonuje się zwykłą większością głosów.

4. Przewodniczący Komisji przedstawia kandydatom wyniki konkursu bezpośrednio po jego rozstrzygnięciu.

 

§ 8.

1. W razie stwierdzenia nieprzydatności na stanowisko młodszego referenta ds. gospodarki przestrzennej w Urzędzie Gminy w Purdzie wszystkich kandydatów, bądź nie rozstrzygnięcia konkursu, Komisja zwróci się do Wójta Gminy z wnioskiem o ponowne ogłoszenie konkursu.

 

 § 9.

1. Z prac Komisji i przebiegu głosowania sporządza się protokół, który bezpośrednio po zakończeniu prac podpisują wszyscy członkowie Komisji. Do protokołu dołącza się dokument określający kryteria oceny przydatności kandydata.

2.  Członków Komisji obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dot. pracy Komisji.

3.  Członkowie Komisji wnoszą swoje zastrzeżenia dotyczące prac Komisji do protokołu.

4.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym „regulaminem” Komisja dokonywać będzie rozstrzygnięć poprzez głosowanie zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym.

5.  Komisja ulega rozwiązaniu z dniem zatrudnienia młodszego referenta ds. gospodarki przestrzennej
w Urzędzie Gminy w Purdzie.

 § 10.

1. Sposób postępowania z dokumentami aplikacyjnymi.

1) Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w drodze naboru zostaną dołączone do jego akt.

2) Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu
i zostały umieszczone w protokole, a nie zostały odebrane przez kandydatów ubiegających się
o zatrudnienie w Urzędzie Gminy w Purdzie, po upływie trzech miesięcy od zakończenia procedury naboru, (tj.: ogłoszenia wyników rekrutacji) będą niszczone.

3) Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób po upływie trzech miesięcy od zakończenia procedury naboru, (tj.: ogłoszenia wyników rekrutacji) będą niszczone, jeśli wcześniej nie zostały odebrane osobiście.

 

Opublikowano: 12 listopada 2020 14:39

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 302

Załączniki:

kwestionariusz osobowy [14.3 KB]

Zarządzenie Nr 208/2020 [397.81 KB]