WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM, DZIERŻAWĘ, UŻYCZENIE

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH

DO ODDANIA W NAJEM, DZIERŻAWĘ, UŻYCZENIE

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.), art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), Uchwały Nr XXIV/165/12 Rady Gminy Purda z dnia 26 października 2012 r. w sprawie określania zasad gospodarowania nieruchomościami będącymi własnością Gminy Purda (Dz. U. Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2012 r. poz. 3123) oraz Uchwały NR XIV/92/2016  Rady Gminy Purda z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Purda, podaje się do publicznej wiadomości wykaz  nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem, dzierżawę oraz użyczenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Purda:

 

  1. 1. Część działki oznaczonej nr ew. 59/11 o powierzchni 0,5034 ha, położonej w obrębie Klewki, gmina Purda, powiat olsztyński, województwo warmińsko – mazurskie dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW Nr OL1O/00094641/3 – oddanie w użyczenie na czas określony 8 lat z przeznaczeniem na budowę ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego, na rzecz dotychczasowego biorącego do używania. Powierzchnia oddana w użyczenie 250m2.

 

  1. 2. lokal oznaczony numerem 1, położony w budynku o numerze porządkowym 18 w obrębie Wyrandy, gmina Purda, powiat olsztyński, województwo warmińsko – mazurskie, na działce nr ew. 96/6 dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW Nr OL1O/00134147/3 – oddanie w najem na czas określony do 3 lat w trybie bezprzetargowym z przeznaczeniem na lokal socjalny na rzecz dotychczasowego najemcy. Cena czynszu najmu lokalu socjalnego wynosi 1,00 zł netto/m2  miesięcznie. Powierzchnia najmu lokalu 61,94m.

 

  1. 3. działka oznaczona nr ew. 134/4 o powierzchni 0,0400 ha, położona w obrębie Butryny, gmina Purda, powiat olsztyński, województwo warmińsko – mazurskie dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW Nr OL1O/00118013/7 – oddanie w dzierżawę na czas określony do 3 lat w trybie bezprzetargowym z przeznaczeniem pod drobne uprawy warzywne na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. Stawka czynszu dzierżawnego gruntu wynosi 0,04 zł netto/m2 rocznie, plus podatek VAT.

 

  1. 4. lokal znajdujący się w kontenerze mieszkalnym nr 1, położony w obrębie Patryki, gmina Purda, powiat olsztyński, województwo warmińsko – mazurskie, na działce nr ew. 329/15 dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW Nr OL1O/00136862/5 – oddanie w najem na czas określony do 3 lat w trybie bezprzetargowym z przeznaczeniem na lokal socjalny na rzecz dotychczasowego najemcy. Do lokalu przynależy część działki gruntu. Cena czynszu najmu lokalu socjalnego wynosi 1,00 zł netto/m2  miesięcznie. Powierzchnia najmu lokalu 15,00m.

 

  1. 5. część działki oznaczonej nr ew. 523, położonej w obrębie Purda, gmina Purda, powiat olsztyński, województwo warmińsko-mazurskie dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW Nr OL1O/00120978/6 – oddanie w dzierżawę na czas określony do 3 lat w trybie bezprzetargowym z przeznaczeniem na lokalizację automatu do sprzedaży usług pocztowych, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. Stawka czynszu dzierżawnego gruntu wynosi 6,00 zł netto/m2 miesięcznie, plus podatek VAT. Powierzchnia dzierżawy 6,5 m.

 

  1. 6. część działki oznaczonej nr ew. 19/1, położonej w obrębie Klewki, gmina Purda, powiat olsztyński, województwo warmińsko-mazurskie dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW Nr OL1O/00036557/3 – oddanie w dzierżawę na czas określony do 3 lat w trybie bezprzetargowym z przeznaczeniem na lokalizację automatu do sprzedaży usług pocztowych, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. Stawka czynszu dzierżawnego gruntu wynosi 6,00 zł netto/m2 miesięcznie, plus podatek VAT. Powierzchnia dzierżawy 4,5 m.

 

  1. 7. dwa pomieszczenia położone na parterze w budynku o numerze porządkowym 12 w obrębie Purda, gmina Purda, powiat olsztyński, województwo warmińsko – mazurskie, na działce nr ew. 523 dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW Nr OL1O/00120978/6  – oddanie w użyczenie na czas nieokreślony z przeznaczeniem na siedzibę Gminnego Ośrodka Kultury w Purdzie.

 

  1. 8. część działki oznaczonej nr ew. 624/4 o powierzchni 0,2655 ha, położonej w obrębie Purda, gmina Purda, powiat olsztyński, województwo warmińsko – mazurskie dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW Nr OL1O/00134076/4 – oddanie w dzierżawę na czas określony do 3 lat w trybie bezprzetargowym z przeznaczeniem pod drobne uprawy warzywne i zieleń. Powierzchnia dzierżawy 250 m2. Stawka czynszu dzierżawnego gruntu wynosi 0,04 zł netto/m2 rocznie, plus podatek VAT.

 

Najemca/Dzierżawca/Biorący do używania będzie zobowiązany w umowie złożyć oświadczenie, że nie będzie występował z roszczeniami wobec Gminy Purda z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie ewentualnej różnicy w powierzchni lokalu/działki. Natomiast jeżeli po zawarciu umowy najmu/dzierżawy/użyczenia w wyniku pomiarów wykonanych przez uprawnionego rzeczoznawcę okaże się, że powierzchnia przedmiotowego lokalu/działki jest inna, niż jest to oznaczone we wskazanych wyżej dokumentach. Wykonanie ponownej inwentaryzacji lokalu/ działki może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Najemcy/Dzierżawcy/Biorącego do używania.

 

Do podanych stawek czynszu najmu lokalu mieszkalnego oraz czynszu dzierżawy w/w nieruchomości  niniejszego wykazu dolicza się opłaty za media oraz podatek od nieruchomości.

Terminy wnoszenia opłat oraz ich aktualizacji zostaną ustalone i zapisane w umowie najmu i umowie dzierżawy przedmiotowych nieruchomości.

 

Nieruchomości opisane powyżej nie są obciążone prawami osób trzecich, wynikającymi z działu III księgi wieczystej przedmiotowych nieruchomości oraz nie są przedmiotem zobowiązań, wynikającym z działu IV księgi wieczystej.

 

Nie ustala się terminu zagospodarowania nieruchomości opisanych w niniejszym wykazie.

 

Nieruchomości zostały przeznaczone do oddania w najem, dzierżawę, użyczenie Zarządzeniem Nr 200/2020 Wójta Gminy Purda z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie oddania w najem, dzierżawę oraz użyczenie nieruchomości stanowiących zasób Gminy Purda.

 

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych niewykazanych w niniejszym wykazie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami ( t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65) upływa z dniem 16 grudnia 2020 roku.

 

Niniejszy wykaz podany zostaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni
od dnia 4 listopada 2020 roku do dnia 25 listopada 2020 roku

 

poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Purdzie oraz publikację w  Biuletynie Informacji Publicznej, prowadzonym przez Urząd Gminy w Purdzie, pod adresem www.bip.purda.pl oraz na oficjalnej stronie internetowej Gminy Purda pod adresem www.purda.pl.

 

Informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.

 

Bliższe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy w Purdzie, pokój nr 11a w Urzędzie Gminy lub pod nr tel. 89 522 89 62.

 

 

 

 

 

Purda, dnia 02.11.2020 roku

 

Sporządziła: Magdalena Siemieńczuk

Opublikowano: 04 listopada 2020 15:17

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 215

Załączniki:

wykaz_04112020.pdf [185.81 KB]

sprostowanie_nr_dzialek.pdf [48.8 KB]