(link otworzy duże zdjęcie)

Trękusek - działka do sprzedaży

Wójt Gminy Purda

 

działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.), art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 2a, art. 2b, i art. 3 ustawy
z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1362 z późn. zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) oraz Uchwały Nr XXIV/165/12 Rady Gminy Purda z dnia 26 października 2012 r. w sprawie określania zasad gospodarowania nieruchomościami będącymi własnością Gminy Purda
(Dz. U. Województwa warmińsko – mazurskiego z 2012 r. poz. 3123)

 

o g ł a s z a

I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości wchodzących

w skład zasobu gminnego

 

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość objęta wykazem opublikowanym na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Gminy w Purdzie, na stronach internetowych: www.purda.pl, www.bip.purda.pl oraz w prasie:

1.

Położenie nieruchomości

Obręb Trękusek, gmina Purda, powiat olsztyński, województwo warmińsko-mazurskie.

2.

Powierzchnia nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów

Działka nr 20/4 o powierzchni 3,8439 ha.
Użytek R IVa - pow. 0,0477 ha, użytek R IVb - pow. 0,0762 ha,

użytek  Ps IV -2,6434 ha, użytek Ps V -1,0766 ha.

3.

Nr księgi wieczystej

Obciążenia i zobowiązania wynikające z KW

KW OL1O/00150285/0. Działka nie jest obciążona prawami osób trzecich, wynikających z działu III księgi wieczystej przedmiotowej nieruchomości oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

4.

Opis nieruchomości

Nieruchomość położona ok 14 km od miasta Olsztyn.

Dojazd z drogi krajowej nr 53 przez drogę gminną - gruntową.
Kolej [km] - 6 km Marcinkowo; 5 km Klewki
Bocznica kolejowa [km] - 14 km Olsztyn; 17 km Pasym
Przy granicy działki biegnie linia kolejowa Olsztyn-Szczytno
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km] - 45 km Szymany; 180 km Gdańsk; 206 km Warszawa
Teren niezabudowany, niezagospodarowany, zróżnicowany wysokościowo, porośnięty trawą, pojedynczym zadrzewieniem
i zakrzewieniem, o kształcie zbliżonym do prostokąta.
Sieć wodno- kanalizacyjna i energetyczna w zasięgu (około 200m).

5.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Dla nieruchomości nie został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania  przestrzennego. W obowiązującej „Zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Purda" – uchwała nr XXXIX/272/14 Rady Gminy Purda z dnia 12 maja 2014 r., działka położona jest w strefie II – „rolniczo-turystyczno-osadniczej”, w obszarze II B „rolniczym” na terenach rolniczych.
Dnia 08.01.2018 r. została wydana decyzja Nr I-176/2017 ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku magazynowego, budowie ujęcia własnego wody oraz zbiornika na nieczystości ciekłe.

6.

Cena wywoławcza  nieruchomości - netto

849 118,00 zł

 

Sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka gruntu nr 20/4 podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.) w stawce na dzień podpisania notarialnej umowy sprzedaży, która na dzień ogłoszenia przetargu podlega opodatkowaniu wg stawki 23%.

 

Uzasadnienie wyboru formy przetargu

Przetarg jest ograniczony do osób uprawnionych do nabywania nieruchomości rolnych zgodnie
z ustawą z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1362
z późn. zm.), które spełnią warunki określone w art. 6 ww. ustawy i przedłożą Komisji Przetargowej przed przetargiem dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do nabycia nieruchomości rolnej, o których mowa w art. 7 ww. ustawy, a także podmioty inne niż wymienione w art. 2a ust. 1 i ust. 3 pkt 1 oraz w innych przypadkach niż wymienione w art. 2a ust. 3 pkt 2-4, pod warunkiem uzyskania zgody Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na podstawie art. 2a ust. 4 pkt 2 ww. ustawy wyrażonej w drodze decyzji administracyjnej.

Na podstawie ww. ustawy, ograniczona jest liczba osób mających prawo do nabycia danej nieruchomości rolnej.

 

Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży:

Zarządzeniem Nr 79/2019 Wójta Gminy Purda z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Purda.

 

Termin i miejsce przetargu

Przetarg ustny ograniczony na zbycie nieruchomości odbędzie się w dniu 4 grudnia 2020 roku
o godzinie 10:00
w pokoju nr 11a w siedzibie urzędu Gminy w Purdzie ( woj. warmińsko-mazurskie) Purda 19, 11-030 Purda

 

Wysokość wadium, forma, termin i miejsce jego wniesienia

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium wniesionego w pieniądzu
w wysokości 10% ceny wywoławczej  (84 911,80 zł)  przelewem na rachunek Urzędu Gminy
w Purdzie prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Szczytnie nr konta:
29 8838 0005 2016 0800 2001 0001 z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby środki pieniężne znalazły się na w/w rachunku najpóźniej w dniu 30 listopada 2020 roku, pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony. Tytuł wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie uczestnika przetargu oraz należy wskazać przedmiot przetargu. Oryginał dowodu wpłaty należy przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

 

Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu

Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz z niżej wymienionymi dokumentami i oświadczeniami
w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ograniczonym w dniu 04.12.2020 r. – działka 20/4 obręb Trękusek” należy złożyć w Urzędzie Gminy w Purdzie w pokoju nr 1 lub przesłać na adres: Urząd Gminy Purda, 11-030 Purda 19 w terminie do 30 listopada 2020 r.

Załączniki do zgłoszenia uczestnictwa:

1. Oświadczenie nabywcy o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego przez okres
co najmniej 5 lat zgodnie z art. 7 ust. 1 w związku z art. 6  ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o łącznej powierzchni użytków rolnych w danej gminie wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego – dowodem jest pisemne oświadczenie prowadzącego to gospodarstwo, poświadczone przez wójta, burmistrz, prezydenta - Załącznik nr 1;

2. Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały przez okres co najmniej 5 lat, na terenie gminy, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego;

3. Oświadczenie o łącznej powierzchni użytków rolnych stanowiących własność, użytkowanych wieczyście, będących w samoistnym posiadaniu, dzierżawionych przez rolnika indywidualnego (art. 7 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego), w przypadku, gdy rolnik posiada gospodarstwo rodzinne, położone na terenie więcej niż jednej gminie - Załącznik nr 2;

4. Oświadczenie o posiadaniu kwalifikacji rolniczych wraz z dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje rolnicze nabywcy zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 oraz art. 7 ust. 9 ustawy
o kształtowaniu ustroju rolnego w związku z treścią § 6 i § 7 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą ( Dz. U. z 2012 r., poz. 109 z późn. zm.) – Załącznik nr 3 i 4;

5. Oświadczenie, że nabywana nieruchomość stanie się integralną częścią gospodarczą
i powstanie zorganizowana całość gospodarcza o powierzchni nieprzekraczającej 300 ha użytków rolnych – Załącznik nr 5:

6. Oświadczenie, że nabywca zapoznał się ze stanem faktycznym i formalno - prawnym przedmiotu przetargu i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń – Załącznik nr 6;

7. Osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej), obowiązane są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu, z podpisem notarialnie poświadczonym – Załącznik nr 7;

8. podmioty gospodarcze przystępujące do przetargu muszą złożyć aktualne odpisy
z właściwego rejestru w celu ustalenia przez komisję przetargową osób je reprezentujących, a inni przedstawiciele winni wykazać się ważnymi pełnomocnictwami (w przypadku kserokopii dokumentów wymagane będzie ich notarialne potwierdzenie);

9. Kopia dowodu wniesienia wadium do przetargu.

 

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu

Lista osób zakwalifikowanych zostanie wywieszona w dniu 2 grudnia 2020 r. w siedzibie tutejszego urzędu, w Purda 19 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na I piętrze oraz zamieszczona na stronie internetowej www.bip.purda.pl  - menu ”ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości”.

 

Dodatkowe warunki i informacje

 • Do przetargu może przystąpić obywatel polski lub polska osoba prawna.
 • Warunki nabycia nieruchomości przez cudzoziemca regulują przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).
 • Uczestnik przetargu winien przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji dowód tożsamości.
 • Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału notarialnego ważnego pełnomocnictwa upoważnionego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
 • Osoba przystępująca do przetargu zobowiązana jest wpłacić w terminie wadium.
 • Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, przelewem na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 • Osobie, która przetarg wygra, kwota wadium zostanie zaliczona w poczet ceny w dniu zapłaty pełnej należności.
 • Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeśli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 • Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy notarialnej.
 • Nabywca zobowiązany jest zapłacić za sprzedaną nieruchomość (pomniejszoną o wcześniej wpłacone wadium), nie później niż przeddzień zawarcia umowy przenoszącej własność.
 • Za termin zapłaty ceny uznaje się dzień wpływu należności na rachunek Urzędu Gminy
  w Purdzie prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Szczytnie nr konta:
  29 8838 0005 2016 0800 2001 0001.
 • Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 • Nabywca ponosi koszty VAT, koszty notarialne i sądowe, które określi notariusz w umowie notarialnej.
 • Zbycie nieruchomości będącej przedmiotem notarialnej umowy sprzedaży nastąpi zgodnie
  z wypisem z rejestru gruntów oraz wypisem z mapy ewidencyjnej.
 • Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia
  do podpisania notarialnej umowy sprzedaży w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 • Nabywca będzie zobowiązany w notarialnej umowie sprzedaży złożyć oświadczenie, że nie będzie występował z roszczeniami wobec Gminy Purda z tytułu ewentualnej niezgodności
  w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, Jeżeli w wyniku pomiarów wykonanych przez uprawnionego geodetę okaże się, że powierzchnia przedmiotowej nieruchomości jest inna, niż jest to oznaczone
  we wskazanych wyżej dokumentach.
 • Wskazanie, okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie
  i wyłączny koszt nabywcy.
 • Nie wyklucza się istnienia w terenie innych, niewykazanych w niniejszym wykazie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji
  w instytucjach branżowych.
 • Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny, informując
  o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

 

Bliższe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Purdzie, pokój nr 11a lub pod nr tel. 89 522 89 62.

 

Ogłoszenie dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej, prowadzonym przez Urząd Gminy
w Purdzie, pod adresem www.bip.purda.pl, na oficjalnej stronie internetowej Gminy Purda pod adresem www.purda.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Natomiast wyciąg z ogłoszenia
o przetargu zostanie opublikowany w ogólnopolskiej Gazecie Wyborczej.

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres co najmniej 60 dni, licząc od dnia 

23 września 2020 roku.

Purda, dnia 15 września 2020 roku

Sporządziła: Magdalena Siemieńczuk

Opublikowano: 23 września 2020 09:35

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 577

Załączniki:

ogloszenie_o_przetargu.pdf [723.22 KB]