Powołanie komisji konkursowej

Zarządzeniem nr 78/2020 z dnia 27 maja 2020 r. Wójt Gminy Purda powołał komisję konkursową opiniującą oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku, dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2019 poz. 688 z poźn. zm.), w związku z uchwałą Nr XX/126/2020 Rady Gminy Purda z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Purda na rok 2020 oraz uchwały Nr XIX/124/2019 Rady Gminy Purda z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie „Rocznego programu współpracy Gminy Purda z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r.” zarządzam, co następuje:

§ 1.

Powołuję Komisję konkursową w celu opiniowania złożonych ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, wspierania organizacji pozarządowych w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych oraz wspieranie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, w składzie:

1) Jolanta Weihs (przedstawiciel Wójta Gminy Purda) – Przewodnicząca Komisji;

2) Waldemar Czarnota (przedstawiciel Wójta Gminy Purda) – Sekretarz Komisji;

3) Agnieszka Wiśniewska (przedstawiciel Wójta Gminy Purda) – Członek Komisji.

§ 2.

Zasady pracy Komisji konkursowej określa Regulamin pracy Komisji konkursowej stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.

 § 3.

Zarządzenie podlega publikacji poprzez zamieszczenie:

- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy;

- na stronie internetowej Urzędu Gminy;

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. 

§ 4.

Komisja konkursowa ulega rozwiązaniu po wykonaniu czynności określonych w Regulaminie pracy Komisji konkursowej. 

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji konkursowej.

 

Treść zarządzenia w załączniku.

Opublikowano: 27 maja 2020 13:09

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 318

Załączniki:

zarzadzenie_782020__komisja.pdf [169.02 KB]