(link otworzy duże zdjęcie)

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminnego - ButrynyI

Wójt Gminy Purda

 

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204), ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994), Uchwały Nr XXIV/165/12 Rady Gminy Purda z dnia
26 października 2012 r. w sprawie określania zasad gospodarowania nieruchomościami będącymi własnością Gminy Purda (Dz. U. Województwa warmińsko – mazurskiego z 2012 r. poz. 3123) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2014 poz. 1490
z późn. zm.)

o g ł a s z a

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminnego

 

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość objęta wykazem opublikowanym na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Gminy w Purdzie, na stronach internetowych: www.purda.pl, www.bip.purda.pl oraz w prasie:

 

  1. 1.      Nieruchomość oznaczona jako działka gruntu numer 28/10 o powierzchni 0,2067 ha
    o numerze KW OL1O/00158550/5, położona w obrębie geodezyjnym Butryny

– sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, cena wywoławcza 64 139,00 zł. Sprzedaż zwolniona z podatku od towarów i usług.

 

Działka położona jest na terenie, dla którego nie został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W "Zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Purda" – uchwała nr XXXIX/272/14 Rady Gminy Purda
z dnia 12 maja 2014 r., działka położona jest w strefie IV –„leśnej”, obszar IVA „rolniczy” na terenach rolnych.

Działka stanowi teren niezagospodarowany, niezabudowany o regularnym kształcie zbliżonym
do prostokąta, porośnięty trawą.

Dojazd do działki odbywa się poprzez działkę gminną oraz działkę prywatną, na której zostało ustanowione na czas nieoznaczony nieodpłatne prawo przejścia i przejazdu przez działkę
nr 28/15 na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 28/9 (obecnie działki nr 28/10, 28/11, 28/12).

Działka nie jest obciążona prawami osób trzecich, wynikającymi z działu III księgi wieczystej przedmiotowej nieruchomości oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

 

  1. 2.      Nieruchomość oznaczona jako działka gruntu numer 28/11 o powierzchni 0,1895 ha
    o numerze KW OL1O/00158550/5, położona w obrębie geodezyjnym Butryny

– sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, cena wywoławcza 58 802,00 zł. Sprzedaż zwolniona z podatku od towarów i usług.

 

Działka położona jest na terenie, dla którego nie został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W "Zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Purda" – uchwała nr XXXIX/272/14 Rady Gminy Purda
z dnia 12 maja 2014 r., działka położona jest w strefie IV –„leśnej”, obszar IVA „rolniczy” w części
na terenach rolnych i w części na terenach osadniczych o wiodącej funkcji mieszkaniowej.

Działka stanowi teren niezagospodarowany, niezabudowany o regularnym kształcie zbliżonym
do prostokąta, porośnięty trawą.

Dojazd do działki odbywa się poprzez działkę gminną oraz działkę prywatną, na której zostało ustanowione na czas nieoznaczony nieodpłatne prawo przejścia i przejazdu przez działkę
nr 28/15 na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 28/9 (obecnie działki nr 28/10, 28/11, 28/12).

Działka nie jest obciążona prawami osób trzecich, wynikającymi z działu III księgi wieczystej przedmiotowej nieruchomości oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

 

  1. 3.      Nieruchomość oznaczona jako działka gruntu numer 28/12 o powierzchni 0,2108 ha
    o numerze KW OL1O/00158550/5, położona w obrębie geodezyjnym Butryny

– sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, cena wywoławcza 65 411,00 zł. Sprzedaż zwolniona z podatku od towarów i usług.

 

Działka położona jest na terenie, dla którego nie został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W "Zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Purda" – uchwała nr XXXIX/272/14 Rady Gminy Purda
z dnia 12 maja 2014 r., działka położona jest w strefie IV –„leśnej”, obszar IVA „rolniczy” w części
na terenach rolnych i w części na terenach osadniczych o wiodącej funkcji mieszkaniowej.

Działka stanowi teren niezagospodarowany, niezabudowany o regularnym kształcie zbliżonym
do prostokąta, porośnięty trawą.

Dojazd do działki odbywa się poprzez działkę gminną oraz działkę prywatną, na której zostało ustanowione na czas nieoznaczony nieodpłatne prawo przejścia i przejazdu przez działkę
nr 28/15 na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 28/9 (obecnie działki nr 28/10, 28/11, 28/12).

Działka nie jest obciążona prawami osób trzecich, wynikającymi z działu III księgi wieczystej przedmiotowej nieruchomości oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

 

Nie ustala się terminu zagospodarowania działek opisanych w niniejszym ogłoszeniu.

 

Działki zostały przeznaczone do sprzedaży Zarządzeniem Nr 41/2018 Wójta Gminy Purda z dnia
27 marca 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Purda.

 

Poprzednie przetargi zakończone wynikiem negatywnym odbyły się:

-        I przetarg ustny nieograniczony – 10 sierpnia 2018 roku

-        II przetarg ustny nieograniczony – 26 listopada 2018 roku

 

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych, niewykazanych w niniejszym ogłoszeniu urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji
w instytucjach branżowych.

 

Przetarg odbędzie się 11 marca 2019 roku o godzinie 10:00 w pokoju
nr 11a w siedzibie Urzędu Gminy w Purdzie (woj. warmińsko-mazurskie)
Purda 19, 11-030 Purda.

 

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej przelewem na rachunek Urzędu Gminy w Purdzie prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Szczytnie nr konta: 29 8838 0005 2016 0800 2001 0001 z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby środki pieniężne znalazły się na w/w rachunku najpóźniej w dniu 4 marca 2019 roku, pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony. Dowód wpłaty należy przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

 


W przetargu mogą brać udział krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości i w wyznaczonym terminie. Cudzoziemcy zamierzający brać udział
w przetargu, winni przedłożyć ważne zezwolenie na nabycie nieruchomości.

 

Wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym, jednak nie później niż przed upływem 3 dni, z zastrzeżeniem:

-        wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości,

-        wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy osoba, która wygrała przetarg i uchyliła się od zawarcia umowy notarialnej.

 

Wójt Gminy Purda zastrzega prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

 

Obecność osób, które chcą przystąpić do przetargu i wpłaciły wadium w wyznaczonym terminie jest obowiązkowa.

 

Zbycie nieruchomości będącej przedmiotem notarialnej umowy sprzedaży nastąpi zgodnie
z wypisem z rejestru gruntów oraz wyrysem z mapy ewidencyjnej. Nabywca będzie zobowiązany
w notarialnej umowie sprzedaży złożyć oświadczenie, że nie będzie występował z roszczeniami wobec Gminy Purda z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po sprzedaży w wyniku pomiarów wykonanych przez  uprawnionego geodetę okaże się, że powierzchnia przedmiotowej nieruchomości jest inna, niż jest to oznaczone we wskazanych wyżej dokumentach. Wskazanie, okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Nabywcy.

 

Cena sprzedaży nieruchomości powinna być uiszczona w całości przed zawarciem notarialnej umowy sprzedaży.

Koszty związane z zawarciem notarialnej umowy sprzedaży i opłaty sądowe ponosi Nabywca.

 

Bliższe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Purdzie, pokój nr 11a lub pod nr tel. 89 522 89 62. Ogłoszenie dostępne
jest w Biuletynie Informacji Publicznej, prowadzonym przez Urząd Gminy w Purdzie, pod adresem www.bip.purda.pl, na oficjalnej stronie internetowej Gminy Purda pod adresem www.purda.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres co najmniej 30 dni, licząc od dnia
1 lutego 2019 roku.

 

 

Purda, dnia 30 stycznia 2019 roku

 

Sporządziła: Danuta Jankowska

Opublikowano: 31 stycznia 2019 12:11

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 616

Załączniki:

przetarg_butryny.pdf [199.43 KB]