(link otworzy duże zdjęcie)

Komunikat dla przedsiębiorców posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

K O M U N I K A T

 

Przypominamy wszystkim przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, że do końca stycznia 2019 r. należy złożyć oświadczenie o obrocie alkoholem za rok 2018.

Oświadczenie, jest podstawą do obliczenia opłaty za posiadanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wzór oświadczenia znajduje się poniżej.

W przypadku niezłożenia oświadczenia w terminie do dnia 31 stycznia, przedsiębiorca może jeszcze dopełnić tej czynności w terminie 30 kolejnych dni wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% rocznej, „podstawowej”   opłaty za korzystanie z zezwoleń (w przypadku posiadania zezwoleń na sprzedaż całego asortymentu napojów alkoholowych  dodatkowa opłata to 945 zł). W przypadku niedokonania opłaty w ustawowej wysokości i w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września, przedsiębiorca może jeszcze dopełnić tej czynności w terminie 30 kolejnych dni, przy czym kwota do zapłaty zostaje powiększona o 30% opłaty należnej za korzystanie z zezwoleń w danym roku kalendarzowym.
W przypadku niezłożenia oświadczenia lub niedokonania opłaty w ustawowych terminach zezwolenie wygasa, a przedsiębiorca może wystąpić o nowe zezwolenie po 6 miesiącach.

Zezwolenie cofa się w przypadku przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu. Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie, może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o jego cofnięciu.

Jednocześnie przypominamy, przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o opłacie pierwszej raty za rok 2019. Termin wpłaty upływa 31 stycznia 2019 r.

 

Wpłaty można dokonać:

1) w kasie urzędu gminy od poniedziałku-do piątku w godz. 8:00-14:00

2) przelewem na konto: Bank Spółdzielczy w Szczytnie, Filia w Purdzie
29 8838 0005 2016 0800 2001 0001.

 

Jeśli macie Państwo pytania bądź wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich:

  • osobiście w Urzędzie Gminy Purda pok. 1
  • telefonicznie pod nr 89 5228956
  • drogą elektroniczną na adres e-mail: i.zawadzka@purda.pl

 

Link do kalkulatora za pomocą którego można wyliczyć opłatę za posiadane zezwolenia
w 2018 roku https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=27005

 

Opłaty

Przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają działalność w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych wnoszą opłatę przed wydaniem zezwolenia w wysokości:
a. 525 zł - za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
b. 525 zł - za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
c. 2100 zł - za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.
 

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych, przed wydaniem kolejnego zezwolenia, wnoszą opłatę  w wysokości uzależnionej od wartości sprzedaży w roku poprzednim (ustaloną na podstawie pisemnego oświadczenia przedsiębiorcy o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim, składanego do dnia 31 stycznia):
a. 1,4% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 37 500 zł,
b. 1,4% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów zawierających od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 37 500 zł,
c. 2,7% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów zawierających powyżej 18% alkoholu jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 77 000 zł.
Opłata za korzystanie z zezwolenia wnoszona jest w każdym roku kalendarzowym, objętym zezwoleniem w wysokości jak powyżej.
W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.
Opłata wnoszona jest w trzech równych ratach, w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

 

Opublikowano: 03 stycznia 2019 09:23

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 674

Załączniki:

wzór oświadczenia [186.04 KB]

wzór oświadczenia [36.5 KB]