WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA - STARA KALETKA

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA

 

Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.), ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXIV/165/12 Rady Gminy Purda z dnia 26 października 2012 r. w sprawie określania zasad gospodarowania nieruchomościami będącymi własnością Gminy Purda (Dz. U. Województwa warmińsko – mazurskiego z 2012 r. poz. 3123), podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia:

 

  1. 1.      Działka gruntu oznaczona numerem ewidencyjnym 152 o powierzchni 0,0701 ha, wchodząca w skład nieruchomości oznaczonej KW OL1O/00144183/0, położona w obrębie geodezyjnym Stara Kaletka, gmina Purda, woj. warmińsko-mazurskie – sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, cena wywoławcza 15 415,00 zł. Sprzedaż zwolniona z podatku od towarów i usług.

 

Działka położona jest na terenie, dla którego nie został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W "’Zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Purda" – uchwała nr XXXIX/272/14 Rady Gminy Purda 
z dnia 12 maja 2014 r., działka położona jest w strefie IV –„leśnej”, obszar IVA – „rolniczy” na terenach o wiodącej funkcji mieszkaniowej.

Działka nie znajduje się na terenie objętym uchwałą wyznaczającą obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1398) oraz na Terenie Specjalnej Strefy Rewitalizacji.

Działka stanowi teren niezabudowany, niezagospodarowany, prosty. Na działce usytuowany jest słup energetyczny, przebiega sieć elektroenergetyczna oraz sieć telekomunikacyjna.

Działka nie jest obciążona prawami osób trzecich, wynikającymi z działu III księgi wieczystej przedmiotowej nieruchomości oraz nie jest przedmiotem zobowiązań (dział IV księgi wieczystej).

 

Nie ustala się terminu zagospodarowania działki opisanej w niniejszym wykazie.

 

Działka została przeznaczona do sprzedaży Zarządzeniem Nr 141/2018 Wójta Gminy Purda z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Purda.

 

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych, niewykazanych w niniejszym wykazie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2  ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa z dniem 17 grudnia 2018 roku.

 

Zbycie działki będącej przedmiotem notarialnej umowy sprzedaży nastąpi zgodnie z wypisem z rejestru gruntów oraz wyrysem z mapy ewidencyjnej. Nabywca będzie zobowiązany w notarialnej umowie sprzedaży złożyć oświadczenie, że nie będzie występował z roszczeniami wobec Gminy Purda z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej działki, jeżeli po sprzedaży w wyniku pomiarów wykonanych przez  uprawnionego geodetę okaże się, że powierzchnia przedmiotowej działki jest inna, niż jest to oznaczone we wskazanych wyżej dokumentach. Wskazanie, okazanie punktów granicznych działki może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Nabywcy.

 

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Purdzie 
od dnia 5 listopada 2018 roku do dnia 26 listopada 2018 roku.

 

Bliższe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Purdzie, pokój nr 11a w Urzędzie Gminy lub pod nr tel. 89 522 89 62. Wykaz dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej, prowadzonym przez Urząd Gminy w Purdzie, pod adresem www.bip.purda.pl, na oficjalnej stronie internetowej Gminy Purda pod adresem www.purda.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

 

 

Purda, dnia 2 listopada 2018 roku.

 

Sporządziła:

Magdalena Siemieńczuk

Opublikowano: 05 listopada 2018 07:30

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 349

Załączniki:

wykaz_stara_kaletka_dz152.pdf [103.91 KB]