(link otworzy duże zdjęcie)

Wybory do Gminnej Rady Pożytku Publicznego w Purdzie

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, prowadzących działalność na terenie gminy Purda, na spotkanie wyborcze do Gminnej Rady Pożytku Publicznego. W wyborach mogą wziąć udział reprezentanci (lub osoby pisemnie upoważnione): stowarzyszeń, fundacji, klubów sportowych, kół gospodyń wiejskich (zarejestrowanych w ARiMR) i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Spotkanie odbędzie się we wtorek, 27 października 2020 r. o godzinie 17.00 w świetlicy wiejskiej w Purdzie.

Uczestnicy tego spotkania w głosowaniu tajnym wybiorą czterech członków Rady spośród zgłoszonych kandydatur. Głos w imieniu organizacji mogą oddać wyłącznie osoby uprawnione do ich reprezentowania lub członkowie posiadający pisemne pełnomocnictwo. Przed rozpoczęciem zebrania będą sprawdzane pełnomocnictwa oraz statuty organizacji. Dla ułatwienia procedury prosimy o wcześniejsze dosłanie skanu aktualnego statutu na adres e-mail: promocja@purda.pl. Wymóg przedłożenia statutu nie dotyczy organizacji, które w bieżącym roku przedkładały ten dokument w procedurze naboru wniosków o dotacje z budżetu gminy (jeżeli dokument pozostaje aktualny). Natomiast pisemne upoważnienia muszą być dostarczone przy wejściu na zebranie wyborcze.

Do wyborów zostało zgłoszonych dziewięciu kandydatów:

  1. Bartosz Barczak – Uczniowski Klub Sportowy Rugby Team Purda
  2. Andrzej Cesarski – Koło Gospodyń Wiejskich „Jutrzenki”
  3. Tomasz Czarniewski – Ochotnicza Straż Pożarna „Pomoc Maltańska” w Klebarku Wielkim
  4. Waldemar Czarnota – Ochotnicza Straż Pożarna w Purdzie
  5. Piotr Duda – Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Purda
  6. Martyna Gołaszewska – Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi
  7. Paulina Popławska – Klub Sportowy Leśnik Nowe Ramuki
  8. Jakub Studniak – Błękitni Stary Olsztyn
  9. Iwona Zawadzka – Lokalna Organizacja Turystyczna „Pogranicze Warmii i Mazur”

Uwaga! Reprezentant organizacji otrzymuje jedną kartę do głosowania i będzie dysponować dwoma głosami, przy czym na jednego kandydata może oddać jeden głos (postawić X przy nazwiskach dwóch kandydatów z powyższej listy).

Po rozpoczęciu zebrania zostanie wyłoniona 3-osobowa komisja skrutacyjna (z wyłączeniem kandydatów do Rady). Z głosowania zostanie sporządzona lista rankingowa kandydatów. Przedstawicielami organizacji zostaną ci, którzy uzyskają największą liczbę głosów. Spośród kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów, Wójt powoła członków Rady.

Prócz czterech przedstawicieli organizacji do Rady zostaną powołani również reprezentanci Rady Gminy – dwie osoby oraz Wójta Gminy – również dwie osoby.

Regulamin powoływania członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Purdzie określa Uchwała Rady Gminy Purda nr XXV/165/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r.

 

Opublikowano: 16 października 2020 12:40

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 250