(link otworzy duże zdjęcie)

Nabór kandydatów na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Purdzie na kadencję 2020 – 2023

Wójta Gminy Purda ogłasza nabór kandydatów na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Purdzie na kadencję 2020 – 2023.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), w zw. z art. 41e i 41f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) oraz Uchwałą XXV/165/2020 Rady Gminy Purda z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Purdzie, zarządzam co następuje:

ogłaszam nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057) do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Purdzie na kadencję 2020-2023.

Kandydatów do Rady Działalności Pożytku Publicznego w Purdzie zgłaszają organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność na terenie gminy Purda. O działalności na terenie gminy Purda decyduje zapis w statucie organizacji.

W skład Rady Działalności Pożytku Publicznego wejdzie 8 członków: 2 przedstawicieli Rady Gminy Purda, 2 przedstawicieli Wójta Gminy Purda, oraz 4 przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzących działalność na terenie gminy Purda.

Każda organizacja może zgłosić tylko 1 kandydata do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy w Purdzie.

Zgłoszenie kandydata na członka Rady następuje poprzez poprawne i kompletne wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz złożenie go w formie papierowej wraz z następującymi załącznikami:

  1. KRS lub wpis do innego rejestru lub ewidencji, aktualny statut lub inny dokument właściwy dla organizacji zgłaszającej;
  2. terenowe oddziały, które nie mają osobowości prawnej załączają pisemną zgodę zarządu głównego;
  3. oświadczenie kandydata na członka Rady o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
  4. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

Załączniki muszą być podpisane przez osoby uprawnione. W przypadku załączników w formie kserokopii, każda strona winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione oraz winne być one opatrzone datą potwierdzenia zgodności z oryginałem.

Termin zgłaszania kandydatów:  14 dni od daty ogłoszenia naboru, tj. do dnia 29 września 2020 r.

Zgłoszenia należy składać w biurze obsługi interesanta Urzędu Gminy w Purdzie lub pocztą na adres: Urząd Gminy w Purdzie, Purda 19, 11-030 Purda – z dopiskiem na kopercie „Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego”. O ważności nadesłania lub złożenia w terminie formularza wraz z załącznikami decyduje data wpływu do urzędu.

Złożenie formularza po terminie lub złożenie niekompletnego formularza skutkuje odrzuceniem kandydatury ze względów formalnych.

Zgłoszenia kandydatów należy dokonać na formularzu, którego wzór określa załącznik do niniejszego Zarządzenia, dostępny również pod treścią niniejszego ogłoszenia.

Opublikowano: 15 września 2020 16:23

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 297

Załączniki:

zarzadzenie_ws_naboru_kandydatow_do_rady_pp.pdf [252.86 KB]

uchwala_rady_gminy_ws_trybu_powolywania.pdf [320.02 KB]

formularz_zgloszenia_kandydata.docx [13.69 KB]

formularz_zgloszenia_kandydata.pdf [99.82 KB]

oswiadczenia_kandydata.docx [15.18 KB]

oswiadczenia_kandydata.pdf [118.35 KB]