(link otworzy duże zdjęcie)

Stypendia dla maturzystów

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie rozpoczął kolejną edycję Programu Stypendiów Pomostowych kierowanego do tegorocznych maturzystów, którzy rozpoczną studia dzienne i pochodzą z rodziny byłego pracownika PPGR.

Program jest skierowany do maturzystów, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2020 r. i spełniają następujące kryteria:

  • dostaną się na I rok stacjonarnych (dziennych) studiów I stopnia lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich realizowanych w polskich akademickich uczelniach publicznych
  • pochodzą z rodziny, w której przynajmniej jedno z rodziców pracowało w państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat
  • osiągnęli na egzaminie maturalnym co najmniej liczbę punktów nie niższą niż 90, liczoną samodzielnie zgodnie z algorytmem zamieszczonym w załączniku do Regulaminu
  • pochodzą ze wsi lub miasta do 20 tys. mieszkańców; fakt ten musi być potwierdzony zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl
  • pochodzą z rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochodzie osoby uczącej się nie wyższym niż 1820 zł brutto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności; do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymanych w związku z ta niepełnosprawnością (dochód wyliczony z czerwca 2020 roku
  • są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka.

Kandydat do stypendium w terminie do 14 września 2020 roku wypełnia wniosek on-line, a następnie wydrukowany i podpisany wniosek wraz z załącznikami do 24 września 2020 roku wysyła pod adres wskazany na ostatniej stronie wydrukowanego wniosku. Szczegółowe warunki uczestnictwa w Programie określa Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów dla studentów w ramach XIX edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2020-2021 (do pobrania) dostępny na stronie internetowej Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości (kliknij).

Opublikowano: 24 czerwca 2020 14:10

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 204

Załączniki:

stypendiapomostowe2020.jpg [458.26 KB]