(link otworzy duże zdjęcie)

Nabór na rachmistrza spisowego

Do 8 lipca 2020 r. w Urzędzie Gminy w Purdzie potrwa nabór na rachmistrza do Powszechnego Spisu Rolnego 2020. Spis będzie przeprowadzany od 1 września do 30 listopada 2020. Na terenie naszej gminy będzie pracował jeden rachmistrz spisowy, wyłoniony na podstawie wyników egzaminu. Wcześniej wszyscy kandydaci przejdą szkolenie online.

Kandydaci na rachmistrzów spisowych powinni spełniać następujące warunki:

 1. są osobami pełnoletnimi;
 2. mieszkają na terenie gminy Purda;
 3. posiadają co najmniej średnie wykształcenie;
 4. posługują się językiem polskim w mowie i w piśmie;
 5. nie byli skazani za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Jak przebiega nabór na rachmistrza spisowego do Powszechnego Spisu Rolnego 2020?

 1. Kandydaci na rachmistrzów powinni się zgłosić się do Urzędu Gminy (osobiście do pokoju nr 2, e-mailowo na adres m.debowska@purda.pl lub pisemnie pocztą pod adresem: Urząd Gminy w Purdzie, Purda 19, 11-030 Purda z dopiskiem „Nabór na rachmistrza spisowego PSR 2020). Powinni podać: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz złożyć podpisane oświadczenie następującej treści: „Nie byłem (-am) skazany (-a) za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Jestem świadomy (-a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”
 2. Kandydaci otrzymają od Urzędu Gminy informacje o dacie i miejscu szkolenia, którego ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza.
 3. Kandydaci podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu posługują się własnym urządzeniem mobilnym z dostępem do Internetu.
 4. Egzamin po szkoleniu, o którym mowa powyżej, będzie realizowany za pomocą aplikacji internetowej.
 5. O uzyskaniu statusu rachmistrza decyduje liczba punktów zdobytych przez kandydata i kolejność zgłoszeń podczas naboru (ważne w przypadku uzyskania przez kandydatów jednakowej liczby punktów).
 6. Rachmistrz jako funkcjonariusz publiczny będzie posługiwał się identyfikatorem rachmistrza spisowego, który otrzyma przed rozpoczęciem prac spisowych. Identyfikator będzie stanowił jeden z elementów uwierzytelniających rachmistrza.
 7. Rachmistrz terenowy będzie dopuszczony do wykonywania prac spisowych:
  • po przeszkoleniu z zakresu ochrony danych osobowych i otrzymaniu upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;
  • po przeszkoleniu i pouczeniu o istocie tajemnicy statystycznej oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o zachowaniu tajemnicy statystycznej.
 8. Rachmistrz, po podpisaniu umowy zlecenia z Dyrektorem Urzędu Statystycznego, otrzymuje identyfikator oraz urządzenie mobilne, na którym będzie rejestrował dane zebrane od respondentów.

Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych odbywa się w oparciu o przepisy ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z dnia 10 września 2019 r., poz. 1728).

Dodatkowych informacji udziela p. Małgorzata Dębowska, tel. 89 522 89 59, e-mail:m.debowska@purda.pl.

Opublikowano: 18 czerwca 2020 14:10

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 501