(link otworzy duże zdjęcie)

System eUsługi

Zapraszamy mieszkańców gminy do korzystania z usług Urzędu Gminy w Purdzie za pośrednictwem internetu. Kilkanaście usług publicznych jest świadczonych za pośrednictwem nowej platformy.

Dotyczą one podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, o wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego, zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości. Przez internet można wnioskować o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Mieszkańcy mogą online zwrócić się  o zaświadczenie o przeznaczeniu działki w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, zaświadczenie o przeznaczeniu działki w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Platforma zapewnia też możliwość udziału w konsultacjach społecznych.

Aby skorzystać z tych możliwości, trzeba posiadać profil zaufany, który można założyć za pośrednictwem wielu banków, w urzędzie skarbowym czy na stronie serwisu gov.pl (profil zaufany).

Dostęp do platformy: https://euslugi.purda.pl/euslugi-web/#/moduly

Opublikowano: 02 stycznia 2020 14:59

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 2883

Zdjęcia: