(link otworzy duże zdjęcie)

Trzy działki na sprzedaż w Butrynach

Zainteresowanych kupnem nieruchomości w Butrynach zapraszamy do zapoznania się z ofertą sprzedaży trzech niezabudowanych działek, bezpośrednio ze sobą sąsiadujących. Przetarg odbędzie się 25 lipca 2019 roku o godzinie 10.00 w pokoju nr 11a w siedzibie Urzędu Gminy w Purdzie.

1. Nieruchomość oznaczona jako działka gruntu numer 28/10 o powierzchni 0,2067 ha położona w obrębie geodezyjnym Butryny. Sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, cena wywoławcza 64 139,00 zł.

Działka położona jest na terenie, dla którego nie został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Stanowi teren niezagospodarowany, niezabudowany o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta, porośnięty trawą. działka położona jest w strefie IV –„leśnej”, obszar IVA „rolniczy” na terenach rolnych.

2. Nieruchomość oznaczona jako działka gruntu numer 28/11 o powierzchni 0,1895 ha o, położona w obrębie geodezyjnym Butryny – sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, cena wywoławcza 58 802,00 zł.

Działka położona jest na terenie, dla którego nie został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Położona jest w strefie IV –„leśnej”, obszar IVA „rolniczy” w części  na terenach rolnych i w części na terenach osadniczych o wiodącej funkcji mieszkaniowej.

Działka stanowi teren niezagospodarowany, niezabudowany o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta, porośnięty trawą.

3. Nieruchomość oznaczona jako działka gruntu numer 28/12 o powierzchni 0,2108 ha o, położona w obrębie geodezyjnym Butryny. Sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, cena wywoławcza 65 411,00 zł. Sprzedaż zwolniona z podatku od towarów i usług.

Działka położona jest na terenie, dla którego nie został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Położona jest w strefie IV –„leśnej”, obszar IVA „rolniczy” w części na terenach rolnych i w części na terenach osadniczych o wiodącej funkcji mieszkaniowej.

Działka stanowi teren niezagospodarowany, niezabudowany o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta, porośnięty trawą.

Dojazd do wszystkich trzech działek odbywa się poprzez działkę gminną oraz działkę prywatną, na której zostało ustanowione na czas nieoznaczony nieodpłatne prawo przejścia i przejazdu przez działkę nr 28/15 na rzecz właściciela działki nr 28/9 (obecnie działki nr 28/10, 28/11, 28/12).

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej przelewem na rachunek Urzędu Gminy w Purdzie prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Szczytnie nr konta: 29 8838 0005 2016 0800 2001 0001 z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby środki pieniężne znalazły się na w/w rachunku najpóźniej w dniu 18 lipca 2019 roku. Dowód wpłaty należy przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

W przetargu mogą brać udział krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości i w wyznaczonym terminie. Cudzoziemcy zamierzający brać udział w przetargu, winni przedłożyć ważne zezwolenie na nabycie nieruchomości.

Szczegółowe informacje: tutaj

 

Opublikowano: 09 lipca 2019 09:42

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 2004

Zdjęcia: