(link otworzy duże zdjęcie)

Nadchodzą nowe technologie

Mamy już podpisaną umowę z wykonawcą projektu „Wdrożenie e-usług publicznych w Gminie Purda” konsorcjum ZETO PROJEKT Sp. z o.o. oraz GIAP sp. z o.o. Dokument podpisali: wójt gminy Purda – Teresa Chrostowska i pełnomocnik konsorcjum – Paweł Sadowski.

Zadanie obejmuje: stworzenie i wdrożenie centralnej platformy e-usług dla mieszkańców, elektronicznego obiegu dokumentów, systemu i zasobu informacji przestrzennej, opracowanie i wdrożenie e-usług na platformie ePUAP, digitalizacja zasobów. Umowa obejmuje też zakup niezbędnego sprzętu.

Po zrealizowaniu inwestycji osiemnaście usług publicznych będzie dostępnych elektronicznie – przez internet. Będą to sprawy dotyczące:

 1. podatku od nieruchomości od osób fizycznych

 2. podatku od nieruchomości od osób prawnych

 3. podatku rolnego od osób fizycznych

 4. podatku rolnego od osób prawnych

 5. podatku leśnego od osób fizycznych

 6. podatku leśnego od osób prawnych

 7. podatku od środków transportowych

 8. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 9. wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

 10. wniosków o wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego

 11. wniosków o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

 12. wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

 13. wniosków o rejestrację w module komunikacji CPeUM

 14. wniosków o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 15. wniosków o wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

 16. wniosków o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

 17. o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

 18. udziału w konsultacjach społecznych

Projekt „Wdrożenie e-usług publicznych w Gminie Purda” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 3 Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych.

Opublikowano: 18 kwietnia 2019 13:03

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 445