OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 KA.2110.16.2018

 

OGŁOSZENIE O NABORZE

NA WOLNE STANOWISKO

DYREKTORA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PURDZIE

 

Wójt Gminy Purda ogłasza otwarty nabór na stanowisko

Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Purdzie

1.     Stanowisko pracy:

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Purdzie

 2.     Niezbędne wymagania od kandydata:

a)    jest obywatelem polskim;

b)    cieszy się nieposzlakowaną opinią;

c)     stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym;

d)    nie jest skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;

e)    nie jest skazany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 13 ust1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 168 z późn. zm.);

f)      ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzystania z praw publicznych.

3.     Dodatkowe wymagania od kandydatów:

a)    umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych;

b)    kultura osobista, zdolność podejmowania inicjatyw, rzetelność, komunikatywność, odporność na stres, samodzielność, dyspozycyjność, odpowiedzialność i obowiązkowość;

c)     umiejętność organizacji pracy i kierowania zespołem pracowników;

d)    umiejętności interpersonalne, kreatywność, komunikatywność, dyspozycyjność;

e)    znajomość obsługi komputera oraz programów bibliotecznych;

f)      predyspozycje do organizowania i prowadzenia przedsięwzięć promocyjnych związanych z działalnością kulturalną, szczególnie biblioteczną;

g)    prawo jazdy kat. B.

h)    doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.

4.     Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

a)    kierowanie i zarządzanie Gminną Biblioteką Publiczną w Purdzie, reprezentowanie jej na zewnątrz, w tym nadzór nad realizacją zadań instytucji;

b)    organizowanie działalności biblioteki, której szczegółowy zakres określa statut;

c)     zarządzanie zespołem pracowników;

d)    zarządzanie powierzonym mieniem jednostki;

e)    organizowanie imprez w ramach zadań instytucji;

f)      prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Purdzie.

5.  Warunki pracy:

a) wymiar czasu pracy: pełny etat;

b) miejsce: Gminna Biblioteka Publiczna w Purdzie, Purda 23,  11-030 Purda

c) liczba stanowisk pracy:1

d) praca przy komputerze;

e) Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Purdzie zostanie powołany na okres siedmiu lat.

6.   Wskaźnik zatrudnienie osób niepełnosprawnych.

W miesiącu lutym wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie przekracza 6%.

7. Inne dokumenty i oświadczenia:

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

8.     Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny;
 2. CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej;
 3. wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie według wzoru stanowiącego załącznik do ogłoszenia;
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie wyższe oraz kwalifikacje (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa, rekomendacje itp.);
 5. kserokopie świadectw pracy potwierdzających przebieg pracy zawodowej;
 6. oświadczenie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na w/w stanowisku kierowniczym;
 7. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 8.  oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 9. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 13 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 168 ze zm.);
 10. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie;
 11. informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia);
 12. oświadczenie kandydata o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” zgodnie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE L 119/1) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016 r., Nr 902 z późn. zm.)”.

Kserokopie złożonych dokumentów w ofercie muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

 9.     Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w zamkniętej kopercie w siedzibie Urzędu Gminy w Purdzie - Biuro Obsługi Interesanta pok. nr 1 lub przesłać na adres Urzędu Gminy w Purdzie, Purda nr 19, 11-030 Purda, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Purdzie” do dnia 23 lipca 2018 r. (decyduje data faktycznego wpływu do urzędu) do godz. 1500.

10.  Inne informacje:

Oświadczenia muszą być podpisanie własnoręcznie.

Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

Niekompletne dokumenty nie zostaną zakwalifikowane do dalszego etapu.

Osoby, które spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu oraz zakwalifikują się do dalszego postępowania zostaną poinformowane telefonicznie.

Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy: www.bip.purda.pl  oraz umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Purdzie.

Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane, po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 89 522 89 64.

Do wiadomości publicznej podano dnia 11 lipca 2018 r.

 

Purda, dnia 11 lipca 2018 r.

Opublikowano: 11 lipca 2018 15:14

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 486

Załączniki:

zarzadzenie.pdf [39.25 KB]

ogloszenie.pdf [157.66 KB]

obowiazek_informacyjny.docx [13.69 KB]

kwestionariusz_osobowy_rodo.doc [44.5 KB]