Przebudowa drogi gminnej nr 165031N w miejscowości Purda

Gmina Purda realizuje zadanie dofinansowane ze środków państwowego funduszu celowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 165031N w miejscowości Purda od km 0+000 do km 0+498”.

Całkowita wartość inwestycji – 941 346,11 zł

Dofinansowanie – 454 724,72 zł

Celem projektu jest poprawa dostępności komunikacyjnej mieszkańców, rozwój komunikacji publicznej na terenie gminy oraz poprawa bezpieczeństwa poprzez m.in. skrócenie czasu przejazdu służb ratowniczych.

Zadanie polega na przebudowie drogi gminnej publicznej nr 165031N o długości 0,498 km w miejscowości Purda, zlokalizowanej na działkach geodezyjnych nr: 23-372, 23-390, 23/406/1, 23-376/8.

W ramach planowanego zadania przewiduje się: wykonanie nowej konstrukcji jezdni o szerokości 5,0m z kostki brukowej betonowej, budowę utwardzonych obustronnych poboczy, odtworzenie rowów drogowych, wykonanie progów zwalniających, wykonanie organizacji ruchu w tym ograniczenie prędkości znakami B-33 oraz zastosowanie progów zwalniających, przebudowę zjazdów, montaż punktów oświetleniowych oraz ukształtowanie zieleni. Po obu stronach wykonane zostaną pobocza o szerokości 0,75 m po których odbywać się będzie ruch rowerowy i pieszy.

Parametry techniczne po przebudowie: klasa drogi – L, kategoria ruchu – KR2, przekrój poprzeczny – 1x2, szerokość jezdni – 5m, szerokość pasa ruchu – 2,5m, szerokość pobocza – 0,75m.

Planowany termin zakończenia inwestycji: 120 dni od podpisania umowy z wykonawcą.

 

 

 

Purda 165031N