Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ostrzeszewo

Gmina Purda realizuje zadanie dofinansowane ze środków państwowego funduszu celowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ostrzeszewo, gmina Purda”.

Całkowita wartość inwestycji – 1 048 021,50 zł

Dofinansowanie – 524 010,75 zł

Celem projektu jest poprawa dostępności komunikacyjnej mieszkańców oraz poprawa bezpieczeństwa poprzez skrócenie czasu przejazdu służb ratowniczych do osiedla mieszkaniowego jak również poprzez budowę trzech przejść dla pieszych. Przejścia wykonane zostaną na wzniesieniach pełniących funkcje progów zwalniających oraz zostaną oświetlone. Droga zostanie oznaczona znakami pionowymi i poziomymi. Po wprowadzeniu oznakowania D-40 „Strefa ruchu zamieszkania” ciąg drogi będzie pełnić również funkcję ścieżki rowerowej i pieszej. Realizacja zadania poprawi dostępność mieszkańców Ostrzeszewa do komunikacji publicznej, w ramach realizacji wyznaczone zostaną dwa przystanki transportu zbiorowego.

Zadanie polega na przebudowie drogi wewnętrznej o długości 0,338 km w miejscowości Ostrzeszewo, zlokalizowanej na działkach geodezyjnych nr: 27/1, 29/12, 27/6, 29/11, 26/6, 33/7 stanowiących własność Gminy Purda.

Jest to droga wewnętrzna prowadząca do dużego osiedla mieszkaniowego we wsi Ostrzeszewo.

W ramach planowanego zadania przewiduje się: korytowanie i profilowanie podłoża; ustawienie krawężników betonowych; ułożenie nawierzchni z kostki betonowej wraz z nadaniem jednostronnego spadku; ułożenie rur osłonowych na istniejące sieci infrastruktury, wykonanie drenażu dwóch studni oraz wykonanie 7 studzienek ściekowych;wykonanie oświetlenia przy przejściach dla pieszych i trzech przejść dla pieszych na wzniesieniach, które stanowią również progi zwalniające. Po obu stronach wykonane zostaną pobocza z kruszywa o szerokości 1 m. Wyznaczone zostaną, po każdej stronie drogi, 2 przystanki dla przewozów zbiorowych. Ruch pieszy będzie się odbywał zgodnie z przepisami strefy zamieszkania.

Parametry techniczne po przebudowie: klasa techniczna drogi – D, kategoria ruchu – KR2, szerokość jezdni – 5m, pochylenie poprzeczne – jednostronne – 3%. Po przebudowie droga zostanie zakwalifikowana jako publiczna.

Planowany termin zakończenia inwestycji: 31.10.2020 r.