Informacje dotyczące przetwarzania
danych osobowych

W celu zapewnienia przejrzystości przetwarzania danych osobowych przez Urząd Gminy w Purdzie, przedstawiamy informacje zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”.

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Purda, Purda 19, 11-300 Purda, tel. (089) 512 22 23, e-mai ug@purda.pl.

Inspektor ochrony danych

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu
e-mail:  iod@purda.pl

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Państwa dotyczące będą przetwarzane przede wszystkim
w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) lub w związku z wykonywaniem przez administratora danych zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

Państwa dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie dobrowolnie udzielonej przez Państwo zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W takim przypadku mogą Państwo cofnąć zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe mogą być również przetwarzane, jeżeli jest to niezbędne
do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub
do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Ponadto dane osobowe mogą być przetwarzane, gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), tj. np. na potrzeby kontaktów
z przedstawicielami, pracownikami, współpracownikami podmiotów i instytucji, z którymi Urząd Gminy w Purdzie współpracuje.

 

 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być w szczególności podmioty, którym administrator danych przekazał dane na podstawie przepisów prawa lub powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie umowy.

 

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji zadania, na potrzeby którego dane osobowe zostały zebrane, a następnie przez okres wynikający
z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, z późn. zm.) oraz przepisów wydanych
na podstawie tej ustawy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Urząd Gminy w Purdzie, przysługuje, na warunkach określonych w RODO, prawo do:

  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. sprostowania swoich danych osobowych,
  3. usunięcia swoich danych osobowych,
  4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
  6. przenoszenia swoich danych osobowych
  7. wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacje o dobrowolności lub obowiązku podania danych osobowych

Podanie danych osobowych może być dobrowolne.

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów oraz wywiązania się przez Urząd Gminy w Purdzie z obowiązków wynikających z przepisów prawa.

W przypadku gdy podanie danych jest wymogiem ustawowym, brak danych może skutkować pozostawieniem sprawy bez rozpoznania.

Wójt Gminy Purda powołał na funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych Pana Michała Stokłosa zam. 11-034 Stawiguda ul. Ogrodowa 32 z którym można kontaktować się pod adresem mailowym iod@purda.pl