Projekt pn. „Remont Stacji Uzdatniania Wody w Butrynach, gmina Purda” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 5: Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów. Działanie 5.2: Gospodarka wodno-ściekowa

Wartość ogółem: 1 992 790,34 zł
Wydatki kwalifikowalne: 1 620 154,74 zł
Wnioskowane dofinansowanie: 1 377 131,53 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 1 377 131,53 zł
Procent dofinansowania: 85.00

Projekt realizuje cele:
Cel 1: Uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie gminy Purda w latach 2018-2019
Cel 2: Spełnienia wymogów i założeń wynikających z prawa ochrony środowiska i dyrektyw unijnych; na terenie gminy Purda w latach 2018-2019

Planowane korzyści i efekty projektu:

  • zaopatrzenie odbiorców w wodę gwarantując spełnienie wymogów wody pitnej,
  • większa sterowność ciśnieniem w sieci oraz ilością podawanej wody, co jest istotne w przypadku konieczności podania wody do przylegających miejscowości,
  • stworzenie dogodnych warunków do rozwoju jedno- i wielorodzinnego budownictwa, a także rozwoju gospodarczego gminy Purda,
  • obniżenie awaryjności infrastruktury
  • obniżenie kosztów użytkowania infrastruktury.