Projekt pn.Trampolina wiedzy w Szkole Podstawowej w Butrynach i Szczęsnem współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 2: Kadry dla gospodarki Działanie 2.2: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Poddziałanie 2.2.1: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów.

Wartość ogółem: 424 074,82 zł
Wnioskowane dofinansowanie: 402 634,82 zł
Wkład UE: 360 463,59 zł

Okres realizacji projektu: od: 2018-09-01 do: 2020-08-31
Miejsce realizacji projektu: Szkoła Podstawowa w Szczęsnem oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Butrynach

Celem projektu jest:
- wzrost kompetencji kluczowych oraz nabycie umiejętności z zakresu kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej u 120 uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Butrynach i Szkoły Podstawowej w Szczęsnem do 31.08.2020 r.,
- nabycie kompetencji przez 15 nauczycieli do 31.08.2020 r.,
- zdobycie wiedzy o rozwijaniu zainteresowań dzieci przez 8 rodziców do 31.08.2020 r.,
- wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych do prowadzenia zajęć przez szkoły w Butrynach i Szczęsnem

W ramach projektu zaplanowano:

- dodatkowe zajęcia w obu szkołach z matematyki, przyrody, języka angielskiego oraz kodowania;
- wyjazdy edukacyjne do: Planetarium w Olsztynie, Huty Szkła w Olsztynku oraz Parku Naukowo - Technologicznego w Olsztynie;
- wakacyjne półkolonie: Laboratoria Naukowe oraz Robotyka;
- szkolenia dla nauczycieli oraz warsztaty dla rodziców.

W ramach projektu zakupione zostanie wyposażenie pracowni: przyrodniczej, biologicznej, chemicznej, geograficznej, matematycznej i fizycznej oraz nowoczesny sprzęt TIK (Technologie Informacyjno-Komunikacyjne)

Projekt realizowany w partnerstwie pomiędzy Fundacją Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera i Gminą Purda.