Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Projekt pn. Rewaloryzacja parku w Patrykach współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Osi Priorytetowa 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów. Działanie 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej.

Wartość ogółem: 875 873,71 zł
Wydatki kwalifikowalne: 838 973,71 zł
Wnioskowane dofinansowanie: 713 127,65 zł
Wkład UE: 713 127,65 zł
Procent dofinansowania: 85.00

Głównym celem projektu jest ochrona różnorodności przyrodniczej parku w Patrykach w gminie Purda.

Celami szczegółowymi są:
- zaniechanie dewastacji ekologicznej parku,
- zniwelowanie antropopresji na terenie parku,
- zwiększenie świadomości ekologicznej i wiedzy przyrodniczej na temat ekosystemu, w który wpisuje się park oraz na temat walorów i procesów biologicznych regionu,
- zwiększenie dostępności parku dla społeczności lokalnej i turystów,
- zwiększenie dostępności parku dla osób z niepełnosprawnościami,
- ochronienie obszaru wartościowego pod kątem przyrodniczym i historycznym, również w szerszym ujęciu lokalnym.

Realizacja projektu przyczyni się do zaniechania dewastacji ekologicznej parku, zniwelowania antropopresji na jego terenie oraz zwiększenia świadomości ekologicznej i wiedzy przyrodniczej na temat ekosystemu jak również dostępności parku dla społeczności lokalnej oraz turystów w tym osób z niepełnosprawnościami.