rpojpg [660x88]

 

Projekt pn. „Poprawa bezpieczeństwa w regionie poprzez doposażenie w samochody ratowniczo-gaśnicze oraz sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof dla OSP z terenu Gminy Purda” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 5. Środowisko Przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów Działanie 5.4 Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem Poddziałanie 5.4.1. Bezpieczeństwo Warmii i Mazur

Wartość ogółem: 1 572 555,00 zł
Wydatki kwalifikowalne: 800 000,00 zł
Wnioskowane dofinansowanie: 680 000,00 zł
Wkład UE: 680 000,00  zł
Procent dofinansowania: 85.00

Celem projektu jest wzmocnienie ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy i powiatu, zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego gminy i wzrost poczucia bezpieczeństwa jej mieszkańców, zwiększenie dostępu jednostek OSP w Butrynach i Nowej Wsi oraz OSP Pomoc Maltańska Klebark Wielki w akcjach ratowniczych odbywających się w trudnych warunkach. Celem projektu jest także poprawa bezpieczeństwa osób (strażaków) biorących udział w akcjach bojowych.

Cele szczegółowe projektu:
- zwiększenie zdolności działań ratunkowo-gaśniczych wykonywanych przez OSP dzięki zastąpieniu przestarzałych i awaryjnych wozów i sprzętu, nowymi
- zapewnienie mieszkańcom pomocy w przypadku wystąpienia nieprzewidywalnych zjawisk naturalnych (nawałnice, wichury, trąby powietrzne, etc.) a także występujących w wyniku ocieplenia klimatu częstszych pożarów ściółki
- poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy strażaków
- poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz turystów odwiedzających gminę poprzez skrócony czas reakcji na zagrożenie i szybsze dotarcie do miejsca zdarzenia, a co za tym idzie zwiększenie efektywności (instalacja pneumatyczna pojazdów zapewnia możliwość wyjazdu w ciągu 60s od chwili uruchomienia silnika samochodu).

Projekt zakłada zakup dwóch średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP Butryny i OSP Nowa Wieś oraz zakup pompy zanurzeniowej i agregatu prądotwórczego dla OSP Klebark Wielki.

 

Realizacja projektu umożliwi utrzymanie jednostek na wysokim poziomie gotowości bojowej. Zakup nowych samochodów uterenowionych umożliwi skuteczny, szybki dojazd i prowadzenie działań ratowniczo- gaśniczych w trudnym terenie obszarów chronionego krajobrazu. Zabezpieczy to cenne przyrodniczo tereny przed możliwością rozprzestrzeniania się pożaru i katastrof ekologicznych oraz przyczyni się do podniesienia bezpieczeństwa w gminie oraz pozwoli ochronić walory przyrodnicze. Realizacja przedmiotowego projektu będzie miała bardzo pozytywny wpływ na realizację polityki ochrony środowiska naturalnego na terenie Gminy Purda oraz całego powiatu olsztyńskiego i regionu Warmii i Mazur.