Projekt pn. Wdrożenie e-usług publicznych w Gminie Purda współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Osi Priorytetowa 3 Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych.

Wartość ogółem: 818 319,00 zł
Wydatki kwalifikowalne: 766 807,10 zł
Wnioskowane dofinansowanie: 651 786,03 zł
Wkład UE: 651 786,03 zł
Procent dofinansowania: 85.00

Celem głównym projektu jest usprawnienie realizacji spraw o charakterze publicznym poprzez cyfryzację procesów administracyjnych na terenie działalności Gminy Purda.

Cele szczegółowe, w wyniku których zostanie zrealizowany cel główny to:
1. Zwiększenie zdolności Gminy Purda do realizacji zadań publicznych on-line oraz udostępniania informacji publicznej – zostanie zrealizowany dzięki: uruchomieniu centralnej platformy e-usług mieszkańca, wdrożeniu elektronicznego systemu obiegu dokumentów, wdrożeniu systemu informacji przestrzennej.
2. Zwiększenie dostępności informacji przestrzennej – cel zostanie zrealizowany dzięki uruchomieniu systemu informacji przestrzennej.
3. Zwiększenie dostępności usług publicznych świadczonych elektronicznie - dzięki uruchomieniu 12 usług na 5 poziomie dojrzałości oraz 6 usług na 3 poziomie dojrzałości.
4. Zniwelowanie części barier przed osobami z niepełnosprawnością w zakresie realizacji spraw publicznych – poprzez działania pozwalające na zdalne korzystanie i procedowanie w obszarach administracyjnych również osobom niepełnosprawnym, zależnym, mającym pod opieką osoby zależne czy chorym oraz np. dostosowanie narzędzi e-administracji do standardów WCAG 2.0 pozwalających na sprawne poruszanie się w Internecie osobom z niepełnosprawnościami.
5. Optymalizacja procesów wewnętrznych i zewnętrznych Gminy Purda, zwiększających zdolności urzędu do realizacji zadań publicznych on-line oraz udostępniania informacji- cel zostanie osiągnięty poprzez:
a. cyfryzację procedur wewnątrzadministracyjnych w zakresie wdrożonych e-usług,
b. zwiększenie bezpieczeństwa informacji i danych w wyniku wdrożenia odpowiednich procedur (system zarządzania bezpieczeństwem informacji),
c. zapewnienie jednolitych kanałów i metod komunikacji, co spowoduje standaryzację działania administracji w województwie, zwiększając do niej zaufanie społeczne,
d. utworzenie (digitalizację) i udostępnienie na portalu mapowym danych zasobu geodezyjnego.