Projekt pn. Purda-Gmina inteligentnych e-usług współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Osi Priorytetowa 3 Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych

Wartość ogółem: 2 962 421,49 zł
Wydatki kwalifikowalne: 2 368 895,52 zł
Wnioskowane dofinansowanie: 2 013 561,19 zł
Wkład UE: 2 013 561,19 zł
Procent dofinansowania: 85.00

Przedmiotem projektu jest cyfryzacja administracji publicznej poprzez wdrożenie wysokiej jakości e-usług publicznych w Gminie Purda.

Cele projektu:
- Rozwój systemów oraz usług elektronicznych umożliwiających racjonalizację kosztów działalności
- Rozwój usług publicznych w Gminie Purda
- Wdrożenie e-usług w Gminie Purda

Realizacja celów projektu przyczyni się do poprawy i automatyzacji następujących procesów:
1. Podniesienie bezpieczeństwa zasobów sektora publicznego poprzez wdrożenie Zintegrowanych Systemów Informatycznych i nowoczesnych rozwiązań w zakresie przechowywania i przetwarzania danych – zaplanowane użytkowanie systemu telemetrycznego w oparciu o chmurę, sieć GSM oraz zakup serwera do świadczenie e-usług
2. Wzmocnienie stopnia cyfryzacji instytucji publicznej poprzez podniesienie zaawansowania istniejących e-usług – wprowadzenie usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 3 – dwustronna interakcja
3. Skrócenie czasu obsługi klienta – elektroniczny obieg dokumentów, uwierzytelniony indywidualnie nadanym numerem i hasłem
4. Zmniejszenie zużycia mediów – elektroniczny odczyt wodomierzy, elektroniczny system zgłaszania awarii.