Projekt pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Butryny 15, Purda 12A, Klebark 11A” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.3: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie 4.3.1: Efektywność energetyczna w budynkach publicznych.

Wartość ogółem: 1 744 034,00 zł
Wydatki kwalifikowalne: 1 744 034,00 zł
Wnioskowane dofinansowanie: 1 410 923,51 zł
Wkład UE: 1 410 923,51 zł
Procent dofinansowania: 80.90

Celem projektu jest:
1. Zmniejszenie energochłonności budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych w Gminie Purda
2. Redukcja kosztów bieżącego utrzymania budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych w Gminie Purda
3. Zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery dzięki wykorzystaniu OZE w budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych w Gminie
 
W ramach projektu planuje się kompleksową, głęboką modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych pod adresami:
1. Budynek Świetlicy wiejskiej w Butrynach - Butryny 15
2. Budynek Gminnego Ośrodka Kultury i stołówki szkolnej w Purdzie (były GOPS) - Purda 12A
3. Siedziba OSP w Klebarku Wielkim - Klebark Wielki 11A
 

Planowany zakres prac: docieplenie ścian, stropodachów, dachów, stropów nad piwnicą, podłogi w piwnicach, stropu pod poddaszem, podłogi na gruncie, stropu zewnętrznego, wymiana okien, drzwi, zastosowanie nawiewników okiennych, modernizacja instalacji CWU, wymiana instalacji CO, grzejników oraz zastosowania zaworów termostatycznych. Wymienione zostaną również źródła ciepła w Butrynach i Purdzie na kocioł opalany biomasą oraz gaz w Klebarku Wielkim. Nastąpi wymiana izolacji na przewodach rozprowadzających, montaż oświetlenia LED oraz montaż instalacji PV w Klebarku Wielkim.