rpojpg [660x88]

Projekt pn. Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych dla obiektów będących w zasobach gminy Purda" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 4 - Efektywność energetyczna Działanie 4.1 - Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Wartość ogółem: 672 619.35 zł
Wydatki kwalifikowalne: 546.845.00 zł
Wnioskowane dofinansowanie: 464 818.25 zł
Wkład UE: 464 818.25  zł
Procent dofinansowania: 85.00

Celem głównym projektu jest zwiększenie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej z źródeł odnawialnych (energii słonecznej do produkcji prądu) w obiektach należących do Gminy Purda.

Cele szczegółowe projektu:
- Uruchomienie 4 nowych elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy 97,79 kW w 2017 roku w Gminie Purda.
- Wyprodukowanie 95,22 MWh energii elektrycznej pochodzącej z OZE w 2018 roku;
- Zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery w 2018 roku o 33,12 ton/rok

Projekt zakłada dostawę i montaż 4 instalacji fotowoltaicznych z wykorzystaniem 369 paneli o łącznej mocy 97,79 kW. Miejsce usytuowania: oczyszczalnia ścieków w Purdzie, sala w Marcinkowie, Gimnazjum w Purdzie, oczyszczalnia ścieków w Trękusku. Wyprodukowana energia wykorzystywana będzie bezpośrednio na potrzeby własne a ewentualna nadwyżka wprowadzona do sieci.