rpojpg [660x88]

Projekt pn. Inwestycje w OZE na terenie Gminy Purda" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 4 - Efaktywność energetyczna Działanie 4.1 - Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Wartość ogółem: 222 861,03 zł
Wnioskowane dofinansowanie: 189 431,88 zł
Wkład UE: 189 431,88 zł
Procent dofinansowania: 85.00

Celem głównym projektu jest: Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnym bilansie energetycznym Wnioskodawcy poprzez realizację inwestycji polegającej wymianie dwóch niskosprawnych kotłowni na węgiel na dwie wysokosprawne kotłownię na biomasę (pellet) wraz z automatyką w Zespole Szkolno-Przedszkolny w Butrynach oraz Szkole Podstawowej w Szczęsnem.

Cele szczegółowe projektu:
- Ograniczenie emisji pyłów, CO2 SO2 oraz NOx w Gminie Purda
- Zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska dzięki wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii po roku 2016
- Wzrost produkcji energii cieplnej ze źródeł odnawialnych w Gminie Purda w roku 2017

Zakres prac przewidziany w obu budynkach szkolnych:
- roboty demontażowe instalacji c.o. i kotłowni na paliwo stałe
- wykonanie nowej kotłowni na pellet
- montaż wkładów kominowych
- roboty towarzyszące ogólnobudowlane w celu dostosowania kotłowni do przepisów p.poż oraz jej remontu