Projekt pn. „Przedszkole pełne wyzwań” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 2: KADRY DLA GOSPODARKI Działanie 2.1: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

Wartość projektu ogółem: 569 585,50 zł
Wnioskowane dofinansowanie: 483 791,50 zł
Wkład UE: 483 791,50 zł

Okres realizacji projektu: od: 2017-01-01 do: 2018-06-30
Miejsce realizacji projektu: Przedszkole w Klewkach i Przedszkole w Klebarku Wielkim

Celem projektu jest upowszechnienie edukacji przedszkolnej, podniesienie jakości i zakresu świadczonych usług edukacyjnych przez Przedszkole w Klebarku Wielkim i Przedszkole w Klewkach oraz wsparcie tych placówek poprzez dostosowanie ich oferty do rzeczywistych potrzeb 109 dzieci, 8 nauczycielek i 53 rodziców w okresie od 01.01.2017 r. do 30.06.2018 r.

W ramach projektu zaplanowano:

  • doskonalenie kompetencji nauczycieli, w tym warsztaty dla rodziców;
  • realizację zająć dla dzieci: warsztaty taneczne, muzyczne, plastyczne, teatralne, naukę języka angielskiego, zajęcia sportowe z piłką, eksperymenty, robotyka z lego oraz naukę gry w szachy;
  • wyjazdy edukacyjne: do Teatru lalek, Centrum Nauki Experyment, Filharmonii, warsztaty w Muzeum Warmii i Mazur, warsztaty kulinarno-artystyczne w Play School, warsztaty z inscenizacji utworów literackich oraz zajęcia plastyczne w Bibliotece Multimedialnej;
  • zakup tablic multimedialnych wspomagających naukę języka i prowadzonych zajęć.

Część zajęć będzie prowadzona w udziałem rodziców.


Projekt pn. „Rozbudzając kreatywność uczniów” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 2: KADRY DLA GOSPODARKI Działanie 2.2: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Poddziałanie 2.2.1: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów.

Wartość ogółem: 222 894,38 zł
Wnioskowane dofinansowanie: 211 144,38 zł
Wkład UE: 189 460,22 zł

Okres realizacji projektu: od: 2017-03-15 do: 2018-07-31
Miejsce realizacji projektu: Gimnazjum w Purdzie i Szkoła Podstawowa w Klebarku Wielkim

Celem projektu jest zwiększenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy (matematycznych, przyrodniczych, językowych) u 40 uczniów Szkoły Podstawowej w Klebarku Wielkim i 30 uczniów z Gimnazjum w Purdzie oraz zwiększenie kompetencji zawodowych u 28 nauczycieli tych szkół w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw w okresie od 15.03.2017 r. do 31.07.2018 r.

W ramach projektu zaplanowano:

  • doskonalenie kompetencji nauczycieli;
  • zajęcia i warsztaty dla uczniów: z matematyki, przyrody, języka angielskiego, zajęcia komputerowe, artystyczne; teatralne oraz laboratoryjne warsztaty z chemii, fizyki i biologii wraz z wyjazdem na Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu;
  • wyjazdy edukacyjne: do Teatru, Muzeum Przyrody, Centrum Nauki Kopernik oraz Centrum Nauki Experyment.

 


Projekt pn. Inwestycje w OZE na terenie Gminy Purda" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 4 - Efaktywność energetyczna Działanie 4.1 - Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Wartość ogółem: 222 861,03 zł
Wnioskowane dofinansowanie: 189 431,88 zł
Wkład UE: 189 431,88 zł
Procent dofinansowania: 85.00

Celem głównym projektu jest: Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnym bilansie energetycznym Wnioskodawcy poprzez realizację inwestycji polegającej wymianie dwóch niskosprawnych kotłowni na węgiel na dwie wysokosprawne kotłownię na biomasę (pellet) wraz z automatyką w Zespole Szkolno-Przedszkolny w Butrynach oraz Szkole Podstawowej w Szczęsnem.

Cele szczegółowe projektu:
- Ograniczenie emisji pyłów, CO2 SO2 oraz NOx w Gminie Purda
- Zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska dzięki wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii po roku 2016
- Wzrost produkcji energii cieplnej ze źródeł odnawialnych w Gminie Purda w roku 2017

Zakres prac przewidziany w obu budynkach szkolnych:
- roboty demontażowe instalacji c.o. i kotłowni na paliwo stałe
- wykonanie nowej kotłowni na pellet
- montaż wkładów kominowych
- roboty towarzyszące ogólnobudowlane w celu dostosowania kotłowni do przepisów p.poż oraz jej remontu


Projekt pn. Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych dla obiektów będących w zasobach gminy Purda" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 4 - Efaktywność energetyczna Działanie 4.1 - Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Wartość ogółem: 672 619.35 zł
Wydatki kwalifikowalne: 546.845.00 zł
Wnioskowane dofinansowanie: 464 818.25 zł
Wkład UE: 464 818.25  zł
Procent dofinansowania: 85.00

Celem głównym projektu jest zwiększenie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej z źródeł odnawialnych (energii słonecznej do produkcji prądu) w obiektach należących do Gminy Purda.

Cele szczegółowe projektu:
- Uruchomienie 4 nowych elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy 97,79 kW w 2017 roku w Gminie Purda.
- Wyprodukowanie 95,22 MWh energii elektrycznej pochodzącej z OZE w 2018 roku;
- Zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery w 2018 roku o 33,12 ton/rok

Projekt zakłada dostawę i montaż 4 instalacji fotowoltaicznych z wykorzystaniem 369 paneli o łącznej mocy 97,79 kW. Miejsce usytuowania: oczyszczalnia ścieków w Purdzie, sala w Marcinkowie, Gimnazjum w Purdzie, oczyszczalnia ścieków w Trękusku. Wyprodukowana energia wykorzystywana będzie bezpośrednio na potrzeby własne a ewentualna nadwyżka wprowadzona do sieci.

rpojpg [660x88]