Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

 

Projekt pn. Rewaloryzacja parku w Patrykach

Osi Priorytetowa 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów
Działanie 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej

Wartość ogółem: 818 319,00 zł
Wydatki kwalifikowalne: 766 807,10 zł
Wnioskowane dofinansowanie: 651 786,03 zł
Procent dofinansowania: 85.00

Celem projektu jest ochrona gatunków roślin i zwierząt znajdujących się na terenie parku w Patrykach poprzez dostosowanie go do pełnienia funkcji ochrony różnorodności przyrodniczej. Realizacja projektu przyczyni się do zaniechania dewastacji ekologicznej parku, zniwelowania antropopresji na jego terenie oraz zwiększenia świadomości ekologicznej i wiedzy przyrodniczej na temat ekosystemu jak również dostępności parku dla społeczności lokalnej oraz turystów w tym osób z niepełnosprawnościami.

projekt w trakcie oceny