1. DECYZJA O USTALENIU WARUNKÓW ZABUDOWY - kontakt 89 522 89 69 
 2. DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO - kontakt 89 522 89 61 
 3. ZAŚWIADCZENIE O PRZEZNACZENIU W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - kontakt 89 522 89 69
 4. DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH - kontakt 89 522 89 50
 5. PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI - kontakt 89 522 89 61
 6. NADANIE NUMERU PORZĄDKOWEGO NIERUCHOMOŚCI - kontakt 89 522 89 61
 7. ZGŁOSZENIA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW - kontakt 89 512 24 12

Obowiązek zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni

Urząd Gminy w Purdzie informuje o obowiązku zgłaszania eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności nie przekraczającej 5 m3 na dobę w ramach zwykłego korzystania z wód, po zakończeniu ich budowy.

Zgodnie z art. 342 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska „Kto, będąc obowiązany na podstawie art. 152 do zgłoszenia informacji dotyczących eksploatacji instalacji, nie spełnia tych obowiązków lub eksploatuje instalację niezgodnie ze złożoną informacją, podlega karze grzywny”.

Zgłoszenia należy dokonać przed rozpoczęciem eksploatacji na wniosku dostępnym poniżej. Wniosek można również pobrać w siedzibie tutejszego Urzędu w pokoju nr 3 Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30. Tel. kontaktowy 89 5122412.

Do rozpoczęcia eksploatacji oczyszczalni można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji. Oczyszczalnię objętą obowiązkiem zgłoszenia, w okresie gdy jest już ona eksploatowana, prowadzący ją jest obowiązany zgłosić w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym została ona objęta tym obowiązkiem.

Eksploatujący jest obowiązany przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informację o rezygnacji z rozpoczęcia albo zakończenia eksploatacji, lub informację o zmianie danych ze zgłoszenia. Zgłoszenia takiego należy dokonać w terminie 14 dni  od dnia rezygnacji z podjęcia działalności albo zaprzestania działalności lub zmianie danych. 

Wymagane dokumenty:

 • wniosek zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków,
 • kopia mapy sytuacyjno-wysokościowej z naniesieniem lokalizacji oczyszczalni ścieków lub powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej (oryginał do wglądu),
 • kopia zgłoszenia z Wydziału Budownictwa i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Olsztynie na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków z adnotacją Starostwa o nie wniesieniu sprzeciwu (oryginał do wglądu),
 • kopia certyfikatu, aprobaty technicznej przydomowej oczyszczalni ścieków (oryginał do wglądu),
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 120 zł lub w przypadku zwolnienia z opłaty skarbowej, oświadczenie o wykonaniu instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków wyłącznie dla celów zapewniających właściwe funkcjonowanie budynku mieszkalnego.

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów Wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż siedem dni) i złożenia w Urzędzie Gminy w Purdzie (termin załatwienia sprawy liczy się od daty złożenia wszystkich wymaganych dokumentów).

Nie uzupełnienie brakujących dokumentów w określonym terminie będzie skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

Opłaty skarbowe:

 • opłata skarbowa za przyjęcie zgłoszenia - 120 zł.,
 • opłata skarbowa za pełnomocnictwo - 17 zł (w przypadku dokonania zgłoszenia przez pełnomocnika).

Obowiązek opłaty skarbowej powstaje z chwilą dokonania zgłoszenia. Opłatę skarbową należy uiścić na konto Urzędu Gminy Purda (Nr konta 29 8838 0005 2016 0800 2001 0001).

Zwolnienie z opłaty skarbowej:

Na podstawie art. 2 ust. 1. pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.  o opłacie skarbowej tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1716), zwalnia się z opłaty skarbowej dokonanie zgłoszenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego. Wykonanie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków wyłącznie dla celów zapewniających właściwe funkcjonowanie budynku mieszkalnego.

Miejsce składania dokumentów:

 • Urząd Gminy w Purdzie, pokój Nr 1 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30, tel. kontaktowy 89 5122412.

Podstawa prawna:

 • 152, art. 378 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 42)
 • 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2010 r., poz. 880)
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1716) art. 2 ust. 1 pkt. 2 oraz część I ust. 13 kolumna 3 załącznika do ustawy.

 

 Do pobrania:

 {file21808}

   wniosek__nr_porzadkowy.docx

  wniosek__podzial_nieruchomosci.odt

  wniosek_na_wycinke.odt

  wniosek_o_zaswiadczenie_lub_wypis_z_mpzp.odt

  wniosek_wypis_i_wyrys_z_mpzp.odt

  zgloszenie_drzewa.odt

  wniosek_oczyszczalnia.rtf

  oswiadczenie_oczyszczalnia.rtf

  wniosek__warunki_zabudowy_poprawiony_1.pdf

  wniosek__warunki_zabudowy_poprawiony_1.odt

  wniosek__inwestycja_celu_publicznego.doc

  wniosek__inwestycja_celu_publicznego.pdf