• Podatek rolny

Średnia cena skupu żyta za okres jedenastu kwartałów  wyniosła 53,75 zł za 1dt (Komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2015 r. - MP. poz. 1025).

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Purda Nr XI/67/2015 z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów ustalenia podatku rolnego na rok 2016 cenę skupu żyta obniża się do kwoty 50,00 zł za 1q (1dt).

 

Wyszczególnienie

Stawki podatku rolnego na 2016 rok

za 1 ha przeliczeniowy gruntów

50 zł x 2,50 q żyta= 125,00 zł

za 1 ha fizyczny gruntów

50 zł x 5 q żyta = 250,00 zł

 

 

  • Podatek leśny

Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 roku (Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2015 r. - MP. Poz. 1028).

Wyszczególnienie

Stawki na 2016 rok

Podatek leśny

Za 1 ha lasów pozostałych

191,77 x 0,220 m3 = 42,1894 zł

___________________________________________

Za 1 ha lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych

191,77 x 0,220 m3 x 50% = 21,0947 zł

 

  • Podatek od nieruchomości

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Purda Nr XI/68/2015 z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie podatku od nieruchomości wysokość stawek podatku na rok 2016 wynosi:

L.p.

Wyszczególnienie -przedmioty opodatkowania

Wysokość stawek

1.

OD GRUNTÓW:

 

a)

Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

0,89 zł od 1 m² powierzchni

b)

Pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych

4,58 zł od 1 ha powierzchni

c)

Pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

0,47 zł od powierzchni

2.

OD BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI:

 

a)

Mieszkalnych

0,75 zł od 1 m² powierzchni użytkowej

b)

Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

20,00 zł od 1 m² powierzchni użytkowej

c)

Zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

10,68 zł od 1 m² powierzchni użytkowej

d)

Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych

4,65 zł od 1 powierzchni użytkowej

e)

Pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

7,68 zł od 1 m² powierzchni użytkowej

f)

Od budynków gospodarczych (szopy, chlewiki,stodoły)

3,99 zł od 1 m² powierzchni użytkowej

3.

OD BUDOWLI

 

a)

Od budowli

2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

 

Załączniki:

 

Uchwała Nr XI_67_2015 Rady Gminy Purda w sprawie obniżenia średniej ceny skupu

Uchwała Nr XI_68_2015 Rady Gminy Purda w sprawie określenia stawek podatku

Uchwała Nr XI_70_2015 Rady Gminy Purda w sprawie ustalenia miejscowości