Rezerwaty przyrody

Lokalizacja: warmińsko-mazurskie, pow. olsztyński, gm. Purda, Purda

Kategorie: Natura: Przyroda

Do obszaru gminy Purda należą  rezerwaty: „Jezioro Kośno” oraz częściowo rezerwat „Las Warmiński”.
„Jezioro Kośno” - rezerwat o powierzchni 1247,84 ha powstał w roku 1982. Obejmuje duże jezioro, otoczone starymi borami. Charakteryzuje się zachowanym naturalnym krajobrazem. Rezerwat ten jest ostoją ptactwa wodnego i drapieżnego.
Gmina Purda posiada w swoich granicach następujące obszary chronionego krajobrazu: „Obszar Chronionego Krajobrazu Pojezierza Olsztyńskiego”, „Obszar Chronionego Krajobrazu Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej”. Ta ostatnia jest pozostałością potężnego kompleksu leśnego rozpościerającego się między Nidzicą, Olsztynem, Giżyckiem, Ełkiem a rzeką Narew – w średniowieczu określanego mianem Puszczy Galindzkiej (od zamieszkującego ją pruskiego plemienia Galindów).


Rezerwat przyrody Las Warmiński, leżący na terenach gmin Purda i Stawiguda, został  utworzony w 1982 r. na terenie Nadleśnictwa Nowe Ramuki. Leży między Jeziorem Łańskim a wsią Ruś. Rezerwat powstał w celu ochrony obszarów leśnych, które charakteryzują się znaczną naturalnością (lasy liściaste, bory mieszane, lasy jesionowe i olchowe, bory wilgotne i bagienne), tzw. przełomu Łyny  o długości 6,5 km, od wypływu z jeziora Łańsk przez jezioro Ustrych do wsi Ruś. Powierzchnia rezerwatu jest pofalowanym terenem morenowym z licznymi, podmokłymi zagłębieniami.
W "Lesie Warmińskim" znajduje się bogata roślinność, liczne starodrzewy, wśród których przeważa sosna. Najstarsze drzewostany sosnowe mają ponad 200 lat. Drzewo to miejscami osiąga do 38 m wysokości i 100 cm pierśnicy. Niektóre egzemplarze dębu osiągnęły 350 lat. Szereg drzew jest pomnikami przyrody, do najciekawszych należą: "Dąb Napoleona" oraz wiekowy cis o formie krzaczastej i wysokości ok. 3 m. Oba wymienione egzemplarze uznano za pomniki w 1952 r.
Rezerwat stanowi miejsce bytowania bardzo wielu gatunków grzybów i porostów. Mieszkańcami lasu są najróżniejsze gatunki zwierząt. Oprócz zwierząt pospolitych możemy tu spotkać takie gatunki jak wydra europejska, łasica, borsuk, popielica czy nietoperze. Okazałym mieszkańcem lasu jest jeleń europejski o charakterystycznej smukłej budowie ciała.  Jelenie z terenu Warmii odznaczają się szczególnie pięknym porożem i ustępują jedynie jeleniom karpackim. Gośćmi rezerwatu bywają wilki.
Las warmiński jest krainą ptaków, z których wiele należy do gatunków chronionych. Szczególnej ochronie podlegają tu stanowiska ptaków, takich jak: bielik, rybołów, kania czarna, orlik krzykliwy oraz bocian czarny. Poza wymienionymi w lesie warmińskim możemy spotkać inne ciekawe gatunki ptaków. myszołów zwyczajny, żuraw, czajka, dudek, zimorodek i cały szereg innych.

Na terenie nadleśnictwa Nowe Ramuki znajduje się wiele obiektów objętych ochroną. Do najciekawszych należy rezerwat przyrody „Las Warmiński”. Stanowi on charakterystyczny dla Warmii zespół leśny z wieloma stanowiskami gatunków prawnie chronionych. Powierzchnia rezerwatu wynosi 1656 ha, a wraz z jeziorami 1803 ha.. Szczególnej ochronie podlegają tu stanowiska rzadkich ptaków chronionych, takich jak: orzeł bielik, rybołów, kania czarna, orlik krzykliwy oraz bocian czarny. Możemy tu spotkać inne ciekawe gatunki ptaków, m in. myszołów zwyczajny, żuraw, czajka, dudek, zimorodek.
Wśród ssaków spotykamy takie gatunki jak wydra, łasica, borsuk czy nietoperze.