(link otworzy duże zdjęcie)

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA - Prejłowo, Trękusek

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH

DO ZBYCIA

 

Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2016 r. poz. 2147) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2016 poz. 446) oraz Uchwały Nr XXIV/165/12 Rady Gminy Purda z dnia 26 października 2012 r. w sprawie określania zasad gospodarowania nieruchomościami będącymi własnością Gminy Purda, podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia:

 

 1. 1.   działka oznaczona numerem ewidencyjnym 30/11 o powierzchni 0,2609 ha położona w obrębie geodezyjnym Prejłowo, wchodząca w skład nieruchomości oznaczonej księgą wieczystą numer OL1O/00058096/3 – cena wywoławcza 59 537,00 zł. Do ceny nie dolicza się podatku VAT – sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

 

Na działkę nie został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W "Zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Purda" - uchwała nr XXXIX/272/14 Rady Gminy Purda z dnia 12 maja 2014 r. , działka położona jest w strefie II – „rolniczo – turystyczno – osadniczej”, obszar IIB – „rolniczy”, tereny osadnicze o wiodącej funkcji mieszkaniowej.

 

Przez nieruchomość przechodzi sieć wodociągowa i telekomunikacyjna.

Teren działki niezabudowany, częściowo zagospodarowany nawierzchnią z płyt betonowych, płaski, porośnięty trawą, pojedynczym zadrzewieniem i zakrzewieniem.

 

 1. 2.      działka oznaczona numerem ewidencyjnym 30/12 o powierzchni 0,2543 ha położona 
  w obrębie geodezyjnym Prejłowo
  , wchodząca w skład nieruchomości oznaczonej księgą wieczystą numer OL1O/00058096/3 – cena wywoławcza 48 266,00 zł. Do ceny nie dolicza się podatku VAT – sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

 

Na działkę nie został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W "Zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Purda" - uchwała nr XXXIX/272/14 Rady Gminy Purda z dnia 12 maja 2014 r. , działka położona jest w strefie II – „rolniczo – turystyczno – osadniczej”, obszar IIB – „rolniczy”, tereny osadnicze o wiodącej funkcji mieszkaniowej.

Przez nieruchomość przechodzi sieć kanalizacyjna i elektroenergetyczna, usytuowany jest słup energetyczny.

Teren działki niezabudowany, częściowo zagospodarowany nawierzchnią z płyt betonowych, płaski, porośnięty trawą, pojedynczym zadrzewieniem i zakrzewieniem.

 

 1. 3.      nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym 9/19 o powierzchni 0,3864 ha położona 
  w obrębie geodezyjnym Trękusek
  , oznaczona księgą wieczystą numer OL1O/00136582/8 –– nieodpłatne przekazanie na rzecz Skarbu Państwa – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Nieruchomość zajęta jest pod pas drogi krajowej nr 53.

 

Działki opisane powyżej nie są obciążone prawami osób trzecich, wynikającymi z działu III księgi wieczystej przedmiotowej nieruchomości oraz nie są przedmiotem zobowiązań.

 

Nie ustala się terminu zagospodarowania w/w działek.

 

Działki opisane w pozycji numer 1 i 2 zostały przeznaczone do sprzedaży Zarządzeniem Nr 193/2017 Wójta Gminy Purda z dnia 4 grudnia 2017 r. sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Purda.

 

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych niewykazanych w niniejszym wykazie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt  2  ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa z dniem 18 stycznia 2018 roku.

 

Zbycie nieruchomości będącej przedmiotem notarialnej umowy sprzedaży nastąpi zgodnie z wypisem z rejestru gruntów oraz wyrysem z mapy ewidencyjnej. Nabywca będzie zobowiązany w notarialnej umowie sprzedaży złożyć oświadczenie, że nie będzie występował z roszczeniami wobec Gminy Purda z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po sprzedaży w wyniku pomiarów wykonanych przez  uprawnionego geodetę okaże się, że powierzchnia przedmiotowej nieruchomości jest inna, niż jest to oznaczone we wskazanych wyżej dokumentach. Wskazanie, okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Nabywcy.

 

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Purdzie 
od dnia 7 grudnia 2017 roku do dnia 28 grudnia 2017 roku.

 

Bliższe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Purdzie, pokój nr 11a w Urzędzie Gminy lub pod nr tel. 89 522 89 62. Wykaz dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej, prowadzonym przez Urząd Gminy w Purdzie, pod adresem www.bip.purda.pl, na oficjalnej stronie internetowej Gminy Purda pod adresem www.purda.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

 

Purda, dnia 4 grudnia 2017 roku.

 

Sporządziła:

Magdalena Siemieńczuk

Opublikowano: 07 grudnia 2017 07:30

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 564

Załączniki:

skan_wykazu_prejlowo_trekusek.pdf [121.4 KB]