Informacja o wyniku V przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminnego

Purda, dnia 6 października 2017 roku

 

Informacja o wyniku V przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminnego

 

Wójt Gminy Purda informuje, że w dniu 6 października 2017 roku, o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Purdzie odbył się V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminnego.

Przedmiotem przetargu ustnego nieograniczonego była:

 

  1. nieruchomość niezabudowana oznaczona numerem ewidencyjnym 138/17 o pow. 0,0826 ha położona w obrębie geodezyjnym Butryny, gmina Purda dla której prowadzona jest księga wieczysta KW OL1O/00138079/3.

 

Do uczestniczenia w przetargu ustnym nieograniczonym dopuszczono 1 oferenta, gdyż został spełniony warunek przetargu, tj.  wpłacono wadium w wymaganym terminie, uczestniczono osobiście w przetargu.

Do uczestniczenia w przetargu ustnym nieograniczonym nie dopuszczono 0 oferentów.

W wyniku przeprowadzonego przetargu Nabywcą zostali Państwo Agata i Tomasz Klewiado, zam. Nowy Ramuk 16, 10-687 Olsztyn.    

 

Cena wywoławcza powyższej działki ustalona przez Wójta Gminy Purda wynosiła 31 400,00 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy czterysta złotych 00/100). W wyniku przeprowadzonego przetargu ustnego nieograniczonego osiągnięto najwyższą cenę ostateczną 
w wysokości 31 800,00 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy osiemset złotych 00/100). 
Do ceny ostatecznej dolicza się podatek VAT w wysokości 23%, tj. 7 314,00 zł.

 

 

 

 

 

Sporządziła: Magdalena Siemieńczuk

Opublikowano: 06 października 2017 11:44

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 307

Załączniki:

skan_informacji_o_wyniku_przetargu__butryny.pdf [47.88 KB]