(link otworzy duże zdjęcie)

Rewaloryzacja parku w Patrykach z dofinansowaniem!

Z przyjemnością informujemy, że kolejny projekt złożony przez Gminę Purda uzyskał dofinansowanie. Projekt pn. Rewaloryzacja parku w Patrykach współfinansowany będzie z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmii i Mazur na lata 2014-2020, oś Priorytetowa 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, działanie 5.3 Ochrona- różnorodności biologicznej

Celem projektu jest ochrona gatunków roślin i zwierząt znajdujących się na terenie parku w Patrykach poprzez dostosowanie go do pełnienia funkcji ochrony różnorodności przyrodniczej. Realizacja projektu przyczyni się do zaniechania dewastacji ekologicznej parku, zniwelowania antropopresji na jego terenie oraz zwiększenia świadomości ekologicznej i wiedzy przyrodniczej na temat ekosystemu jak również dostępności parku dla społeczności lokalnej oraz turystów w tym osób z niepełnosprawnościami.

Wartość ogółem: 875 873,71 zł
Wydatki kwalifikowalne: 838 973,71 zł
Wnioskowane dofinansowanie: 713 127,65 zł
Procent dofinansowania: 85.00

Opublikowano: 19 stycznia 2018 12:17

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 1118

Zdjęcia: